Extending Modules

B́a trước
Routledge, 31 thg 10, 2018 - 248 trang
Module theory is an important tool for many different branches of mathematics, as well as being an interesting subject in its own right. Within module theory, the concept of injective modules is particularly important. Extending modules form a natural class of modules which is more general than the class of injective modules but retains many of its
 

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Các trang được chọn

Nội dung

Preface
Acknowledgements
Singular and uniform modules
The extending property
Related Modules Extending
Bản quyền

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục