Francisci Utinensis Manticae Tractatus de Coniecturis Ultimarum Voluntatum: in libros XII distinctus

Front Cover
1669
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Ex verbis quemadmodum voluntas teftatoris colligatur Tit IV
74
De confuetudincloquendi teftatoris Tit IX
80
Ex verbis enunciariuis quemadmodum voluntatis intentio colligarur Tir XII
86
Argumentum à contrario fenfu quemadmodum învltimis voluntatibus locum habcat Tit XVII
97
Argumentum à verifimili quando locum habeat cafus omillus quandg habcatur pro expreíío
103
Pc egoicétura qw fumitur ex teftamente imperfçQ Tit X X
109
Hxredis inftitutio racla ex qerto temporevcl ad cerrum tempus quomodo fit intellfgenda Tit V I
144
Quando plurcs ordinc fucccfîbrio mtclligannir inftituti Tit IX
157
DE coniecturis fubftitutionum Tit I
166
Ex quibus coniecturis ccftèt tacita vulgaris íubftitutio Tit IV
175
Ex quibusconiecturis intelligamr facta pupillaris íubftitutio Tit VII
184
Reciproca fubftitutio impuberibus coniunetim facia cum compendióla an complectatur pupillarem
193
Quando pupillaris Iubftitutio cx coniectura voluntatis finiatur Tit XII
199
tacita pupillari lubftitutionc Tit XIII
209
DE coniecturis qux babent locum in teftamento militis Tit I
236
De coniecturis qux habent locum in teftamento ad pias caulas Tit 1Ц
249
De coniecturis qux habent locum in codicillis Tit Г V i
260
Ex iure communi quemadmodum coniectura voluntatis colligatur Tit V I ibid
271
Ex perfonis quibus rtlictum eft quematbotíum coniectura voluntatis colligatur Tir X I 27
281
Ex quibus coniecturis colligatur teftatorem voluüle bona in familia conferuari Tit X V 90
295
De coniecturis fideicommiflarix fubftitutionis Tit III
308
Qua fintex coniectura voluntatis fidcicommillârio reftituenda Tit VI
315
rederclicbunvideatur Tit III
364
verlantur circa legata remm incorporalium Tit IV
455
Ex quibus coniecbiris videatur vxori rclicbis viusrnicbis formalis Tit VII
471
Quando arlhmatio rci legatxex coniectura voluntatis debeatur Tit IX
480
Si res ccclcfix fit legata an xlbmatio debeatur Tit X I
486
De coniecbiris quae adFalcidiam pertinent TitiXIV
493
Ex quibus coniecturis ius accreiccndi babeat locum in legatis Sc fidcicommilfis Tit III
508
coniecbiris quae veriàntur circa conditiones Tit V
515
LIBER VNDECIMVS
536
Liberi in conditione pofiti an videantur per fidcicommillum fubftituti Tit 11 37
557
Hare conditio ii deccllcrit fine liberis quando intelligatur extiriile Tit V1
564
Legitimad ex refcripto Pdncipis an excludant iiibftitutum Tit X
617
De conditione dandi Tit XVII
632
Нагс conditio fi vxorem duxerit aut nupferirquemadmodum implearur Tit XVIII
638
Ex quibus coniecbiris Iegatumvcrfideicommillùmrebccum fub códitionetranímittatur Tit XX
655
Quando legatum doris nomine relicbim videarur Tit X XI
664
LIBER DVODECIMVS
677
EX quibus cónicebuis teftator videatur reccIîfTe à priori volúntate Tit I 677 Ex quibus coniecbiris legata fideicommiflà adempta iiitciligantur Tit 11
684
Si fecundum legatum relicbim eft íub commemoratione primi an videatur teftator à priori volúntate
690
Per alicnationemrei legatae quando teftator videatur receffillè àpriori volúntate Tit VL
701
De coniecbiris quœ verfantur in adeunda hatreditate Tit IX
709
Ex quibus coniecbiris filius videatur fe immilcuüTc hzreditati patris Tit X
717
Ex quibus coniecbiris videatur quis bonorumpoilafionemagnouiflè Tit XV
734

Bibliographic information