Friesche rymlery yn twaa dielen bystaende: wier fin it eerste bystiet yn forjyerings rymmen, brullofts rymmen, forstaerrings rymmen, in mingel rymmen

Front Cover
W. Wygers, 1755
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Popular passages

Page 172 - Heagft filiig onforgoncklijke eere, 't Swiet om-gong ijn jon Tint; wa wirt Om wenjen op jon berge uwt kerd,. Jon heylge berge о Ijeave HEERE? • '• •"* 2. Dy from, yenfadig, rjuecht in fljuecht, Yn dwaan in lit, gerjuechtheyt wircket: Dy nea uwt hert nog muwlle omtfljuecht Aet oef it fey t ruwn, inckei, rjucht, Dy naeckne wiefheyt daime 't mercket.
Page 137 - Ryden mey zyn Harlekeyn. Jyet ien mey ien modderkarre, As ien narre Jagge mey ien flag om haeg Lns dy wyedde wetter waeggen ; ю Wertme zaeggen, 't Wier ien wonder for it aeg.
Page 138 - Malle rnjen Pligge min der op dat fyeld. Kristiaan dy graette sleeper, (Laeuw it seeper) so Rp tyen Borger , in tyen Boer : Stap mar op , wa wol mey rydde , 't Is nin Slydde, Mantje , dy jout mar ien stoer. 85 'k Saeg aek yn ien Kakstoel zitten , Wol toa witten Ien lyts Baerntje, zoan bystek, Togt ik better, wier soan Berntje Yn ien herntje Fin dy hurd. 't wier mal in gek. 90 'k Saeg 'er...
Page 361 - In joa bin fsneyn allegaerre Fin Jou han Haegge Hymmel Haerre. 4Nog der toa boppe habbe Y 20 My leyn yn d' alderlaegste kuwlle Yn dyept, yn tyeusternis wey schuwlle, Jou grimmigheyt dy leyt op my, Jou habbe my forschuwn, forbuwkke Mey al Jou baaren heel del druwkke. 525...
Page 255 - Ч oon-breck fenne moarn-tijds yer. De Heyd'nen beerd'ne az dol befitten , d'Haed-rijcken woel'ne wread u wt- litten, Mar da Goads tong're-luwd, yn 't brie, Uwt-kJonck, da raende de y erde az hie. 4d'HEER , God fen fjoene in on-fjoen' dingen, Dy Hijmmel, yerd in fee ford-bringe, Iz raey uwz: JAICX God iz j.
Page 246 - Girzet my mijn fijnne' (o fmert!) Az-fe' all' dey m', ijn fpijc , to wrinzge: Wier 'z dijn God , dijn wad in winsche V 12. Siel, het buwgfte' in krippfte' on-restlijck? Hoopje' op God. O t fil wol gean. 'k Sil (о 'k leauwje 't, God tanck, festlijck^) Sijn forlosf to miete fjean. Hoopje' op God, о fiong him lof, Dy m' eag-fjeanlijck' rjuechtte1 uwtt* ilof, Dy mijn eanfichts gl genezze, Iz mijn God, in fil.
Page 149 - Y binne ien schyeld for my, 15 For wa soe ik dan buwkke; Y binne nuw fortoon Myn eerre, in myn kroon, Dy my dy holl opluwkke.
Page 150 - Nuw schrik, nog schroom ik naet, Lit mar tyentuwzzen komme, Dy nyedig trotz, in kwae 35 My tingje neye lae, Joa motte 't fyeld dogs romme. 4Ey! staen dan Haer dogs op, In luwk my uwt dy trop Fin dy op my oonlizze ; 40 Jou habbe har forslein, Har tosken bin yn eyn, In derrom mey min zizze, Uwz Haed is fin uwz Haer; Wy sjonge toa jou...

Bibliographic information