Friesche rymlery yn twaa dielen bystaende, wier fin it eerste bystiet yn forjyerings rymmen, brullofts rymmen, forstaerrings rymmen, in mingel rymmen: it oorde diel bystiet uwt dy 150 Psalmen fin David mey dy oore lfzangen, for ien diel by ien forsammele, in for ien diel byrymme

Front Cover
W. Wygers, 1755
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Popular passages

Page 136 - t wier kd. 't Barde yn forlynne wykke, 't Hie nin lykke, Hoa dat ik my makke ree.
Page 137 - Ryden mey zyn Harlekeyn. Jyet ien mey ien modderkarre, As ien narre Jagge mey ien flag om haeg Lns dy wyedde wetter waeggen ; ю Wertme zaeggen, 't Wier ien wonder for it aeg.
Page 184 - Wier stiet of giet of zit Ien dy zyn zuwnnen wit; Wa kinze al trogklurkje: Meytz my 'er zuyver fin , 70 Lit jou gaest op myn zin, In harte stadig wurkje. 7.
Page 255 - Ч oon-breck fenne moarn-tijds yer. De Heyd'nen beerd'ne az dol befitten , d'Haed-rijcken woel'ne wread u wt- litten, Mar da Goads tong're-luwd, yn 't brie, Uwt-kJonck, da raende de y erde az hie. 4d'HEER , God fen fjoene in on-fjoen' dingen, Dy Hijmmel, yerd in fee ford-bringe, Iz raey uwz: JAICX God iz j.
Page 80 - Daed; wy habbe graette stof Toa kleyen, dat uwz kraeft der dey oon dey formindert; Dog dat scheelt mar oon ien, dy uwz der yn forhindert. Dat is dy graette man DU BOIS, dy dogt uwz schae, 20 Dy fiert dit wrkjen uwt, dy brout uwz al dit kwœ.
Page 145 - LFZANGEN, for ien diel by ien forsammele, in for ien diel byrymme trog JAN ALTHUYSEN, jinwurdig Pastoor op dy Lytze Jouwer. Toa LIOUWERD, by Wyger Wygers, Boekedrukker, Bynder in Forkaeper oppe Kelders, it fyourde Huwz fin dy Kuwrmeytsers Pyep, der dy Rotterdamse Erasmus uwthingget, 1755, p.
Page 309 - er faest op gaenne, Om my toa helpen uwt dy wey, Dy ney myn libben dey oon dey In ney myn aerme ziele staenne. 2. Drieuw Y ze aefter uwt, in jaan...
Page 361 - ... Jou han Haegge Hymmel Haerre. 4Nog der toa boppe habbe Y 20 My leyn yn d' alderlaegste kuwlle Yn dyept, yn tyeusternis wey schuwlle, Jou grimmigheyt dy leyt op my, Jou habbe my forschuwn, forbuwkke Mey al Jou baaren heel del druwkke. 525...

Bibliographic information