GB 18484-2001: Translated English of Chinese Standard. GB18484-2001: Pollution control standard for hazardous waste incineration

B́a trước
https://www.chinesestandard.net, 7 thg 4, 2019 - 12 trang
This standard, from the aspect of the need to prevention and control of the environmental pollution in the disposal process of hazardous wastes, specifies the principles for the site selection of the hazardous waste incineration facilities, the basic technical performance indicators of incineration, the maximum allowable emission limit of the atmospheric pollutants from incineration, the principle for the disposal of the incineration residues, the corresponding environmental monitoring, etc.

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Các trang được chọn

Nội dung

Foreword
3
Scope
4
Terms
5
Technical requirements
7
Control limits of pollutants items
9
Supervision and monitoring
10
Implementation of standard
11

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Giới thiệu về tác giả (2019)

https://www.chinesestandard.net specializes in providing translation services of all Chinese Standards.

Thông tin thư mục