GB 2716-2018: Translated English of Chinese Standard. (GB2716-2018): National Food Safety Standard - Vegetable Oil

B́a trước
https://www.chinesestandard.net, 23 thg 12, 2018 - 9 trang
This Standard is applicable to vegetable crude oil, edible vegetable oil, edible vegetable blending oil, and various types of edible vegetable oil during the food frying process. This Standard is not applicable to edible grease products.
 

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Các trang được chọn

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Giới thiệu về tác giả (2018)

www.ChineseStandard.net specializes in providing translation services of all Chinese Standards.

Thông tin thư mục