GB 31604.10-2016: Translated English of Chinese Standard. GB31604.10-2016: National food safety standard - Food contact materials and products - Determination of migration quantity of 2,2-bis(4- hydroxyphenyl) propane (bisphenol A)

B́a trước
https://www.chinesestandard.net, 23 thg 4, 2018 - 9 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
This standard specifies the method for determining bisphenol A migration quantity in food contact materials and products (PVC, polycarbonate, epoxy resin and molded products).This standard applies to liquid chromatography-mass spectrometry/mass spectrometry detection of bisphenol A migration quantity in food contact materials and products (PVC, polycarbonate, epoxy resin and molded products).

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Các trang được chọn

Nội dung

Scope
3
Analytical procedures
4
Analysis results expression
7
Precision
8
Appendix A Reference Mass Spectrometry Conditions
9

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Giới thiệu về tác giả (2018)

https://www.chinesestandard.net specializes in providing translation services of all Chinese Standards.

Thông tin thư mục