GB 31604.42-2016: Translated English of Chinese Standard. GB31604.42-2016: National standard for food safety - Determination of zinc migration quantity in food contact materials and products

B́a trước
https://www.chinesestandard.net, 14 thg 10, 2017 - 13 trang
This Standard specifies the flame atomic absorption spectrometry, inductively coupled plasma atomic emission spectrometry, inductively coupled plasma mass spectrometry, and dithizone colorimetry for the determination of zinc migration quantity in food contact materials and their products after immersed in food simulant.

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Các trang được chọn

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Giới thiệu về tác giả (2017)

https://www.chinesestandard.net specializes in providing translation services of all Chinese Standards.

Thông tin thư mục