GB 4789.38-2012: Translated English of Chinese Standard. GB4789.38-2012: National Food Safety Standard - Microbiological Examination of Food Hygiene - Enumeration of Escherichia Coli

B́a trước
https://www.chinesestandard.net, 2 thg 12, 2017 - 16 trang
The standard specifies the counting method of Escherichia coli in food. This standard is applicable to the counting of Escherichia coli in food. Among them, plate count method for Escherichia coli (Method II) is not applicable to shellfish products.

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Các trang được chọn

Nội dung

Scope
1
Culture Medium and Reagent
2
Plate Count Method for Escherichia Coli Method II
5
Appendix A Culture Medium and Reagent
7
Appendix B Most Probable Number MPN Search List of Escherichia Coli
13

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Giới thiệu về tác giả (2017)

https://www.chinesestandard.net specializes in providing translation services of all Chinese Standards.

Thông tin thư mục