GB 5009.124-2016: Translated English of Chinese Standard. GB5009.124-2016: National Food Safety Standard - Determination of Amino Acid in Foods

B́a trước
https://www.chinesestandard.net, 26 thg 1, 2018 - 12 trang
This Standard specifies using the amino acid analyzer (ninhydrin post-column derivatization ion exchange chromatography) to determine the amino acid in foods. This Standard is applicable to determine the amino acid hydrolyzed by acid in foods, there are totally 16 kinds of amino acids such as aspartic acid, threonine, serine, glutamic acid, proline, glycine, alanine, valine, methionine, isoleucine, leucine, tyrosine, phenylalanine, histidine, lysine, and arginine.
 

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Các trang được chọn

Nội dung

Foreword
3
Scope
4
Instrument and Equipment
5
Analytical Procedures
6
Expression of Analytical Results
8
Precision
10
Appendix A Chromatogram
12

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Giới thiệu về tác giả (2018)

https://www.chinesestandard.net specializes in providing translation services of all Chinese Standards.

Thông tin thư mục