GB 5009.229-2016: Translated English of Chinese Standard. GB5009.229-2016: National Food Safety Standard - Determination of Acid Value in Foods

B́a trước
https://www.chinesestandard.net, 2 thg 12, 2017 - 22 trang
This Standard specifies the three methods for the determination of acid value in all kinds of foods - the cold solvent indicator titration method (Method I), the cold solvent automatic potentiometric titration method (Method II), and the hot ethanol indicator titration method.
 

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Các trang được chọn

Nội dung

Foreword
4
Application Scope
5
Reagents and Materials
6
Apparatus
7
Expression of Analytical Results
9
Precision
10
Analytical Procedures
11
Expression of Analytical Results
14
Expression of Analytical Results
15
Annex A Impurity Removal and Dehydration of Specimens of Fatoil
16

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Giới thiệu về tác giả (2017)

www.ChineseStandard.net specializes in providing translation services of all Chinese Standards.

Thông tin thư mục