GB 5009.277-2016: Translated English of Chinese Standard. (GB5009.277-2016): National food safety standard - Determination of sodium hydrogen diacetate in foods

B́a trước
https://www.chinesestandard.net, 8 thg 12, 2018 - 11 trang
This Standard specifies the liquid chromatography for the determination of sodium hydrogen diacetate in foods. This Standard applies to the determination of sodium hydrogen diacetate in dried tofu, dried tofu products, unprocessed grains, tapioca pearls, pastries, premade meat products, cooked meat products, cooked aquatic products (edible directly), solid compound seasonings and puffed foods. This Standard does not apply to the determination of seasonings, liquid compound seasonings and food added with acetic acid.
 

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Các trang được chọn

Nội dung

Foreword
3
Scope
4
Apparatus
5
Analytical procedures
6
Expression of analytical results
7
Precision
8
Annex A Liquid chromatogram of sodium hydrogen diacetate standard solution
9
Annex B Method for the determination of acetic acid background in foods
10

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Giới thiệu về tác giả (2018)

https://www.chinesestandard.net specializes in providing translation services of all Chinese Standards.

Thông tin thư mục