Gaspar van der Heyden, 1530-1586

Front Cover
Gedrukt bij C.A. Spin & Zoon, 1884 - 285 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 56 - In Juli diende ik te Gent op verzoek der kerk van die plaats , tijdens de beeldstormers, zonder onze voorkennis entegen onzen weusch, ^door roekeloozen of misschien door kwaadwilligen opgeruid, op de kerken en de beelden in de kerken aanvielen. Ik roep allen, die toen in den Raad van Vlaanderen zitting hadden, als getuigen op om te verklaren, met welke goede trouw ik en anderen uit ons midden toen op last van den Raad, onzen invloed op de beeldstormers hebben gebruikt Met deze getuigenis wil ik mijn...
Page 41 - BIJDRAGEN TOT DE OUDHEIDKUNDE EN GESCHIEDENIS, inzonderheid van Zeeuwsch- Vlaanderen, verzameld door HQ Jansen en JH van Dale.
Page 57 - Yet the rage was directed exclusively against stocks and stones. Not a man was wounded nor a woman outraged. Prisoners, indeed, who had been languishing hopelessly in dungeons were liberated. A monk, who had been in the prison of the Barefoot Monastery, for twelve years, recovered his freedom. Art was trampled in the dust, but humanity deplored no victims.
Page 104 - De plaats , die ik er uit wil aanhalen , is het antwoord op een bericht van dezen zijn correspondent: „'t Wondert my seere dat Sijn Excell. Synodum Embdanam soude misprysen, daer ons D. Ald(egondius), eer wy er henen ginghen , anders geseyt heeft , ende het doet nu vele achterdenckens hebben wat dat bediedt .... Van Petro en verwondert my niet, want ghy weet dat ickt u(w) l(iefde) dick gesegt heb, dat hy noch (sic, bedoeld wordt natuurlijk „en") sijn gesell, jae hy door den anderen, deser saecken...
Page 176 - ALDEGONDH psalmboecken veel elisiones ende vreemde oft onbekende woorden, den gemeynen man onverstandich. Dat de verlegginge der psalmen DATHENI te deser tyt als tot synen nadeel ende schande geschiet doir eenige affectien gesuspecteert soude mogen worden. Soeveel de gemeyne kercke aengaet, dat het periculoes is te veranderen sonder nootwendige oorsaecken. Datter...
Page 40 - HAYE) ont l'an 66 publiquement enseignÚ leur religion, lesquels des 10, 15 ou 20 ans auparavant, avoient eu de coustume de prescher et enseigner la mesme en secret, tant en Anvers que ailleurs.
Page 146 - F. Nagtglas, De kerkeraad der Nederduitsche Hervormde gemeente te Middelburg, tegenover de Doopsgezinden...
Page 154 - "dit bericht heeft allen schijn van waarheid in zich zelf. Inderdaad was MARNIX, hoezeer ook getrouw handhaver van de Gentsche Pacificatie en zelfs voorstander van den Godsdienstvrede, niet zoo afkeerig van alle uitwendige maatregelen tot beteugeling van leeringen, die den godsdienst en de maatschappelijke orde bedreigden, als WILLEM I. Deze was zijn tijd ook in dit opzicht vooruit. Hij hield het woord van Keizer MAS¤M▄.IAAN II, dien hij ook in dit opzicht zijn ' U6 aan ARNOLDUS CORNELII gericht,...
Page 95 - CuerVorstelicker Paltz , met dien , welcke men Wederdoopers noemt, den 28 May begonnen , ende den 19 Juny deses, 1571. Jaers, voleyndicht. Wt den Ouerlantschen Duytsche ghetrouwelick ouergheset, door Gaspar vander Heyden , Dienaer der Gemeynte Christi te Franckenthal . . . Ghedruckt z.
Page 250 - Excell. als Gouverneur van Hollant tselue niet gerne lyden sal, gelyck wy van outs syn geuoelen weten deser saken aengaende, om den grooten troubel die doer d'oorlog in't lant is. Voerder dunct...

Bibliographic information