Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk, Volume 4

Front Cover
W. Van Bergen en comp., 1827 - Netherlands
 

What people are saying - Write a review

User Review - Flag as inappropriate

Title should read "Geschiedenis der Nederlandsche hervormde kerk"

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 602 - De traktementen, pensioenen en andere inkomsten, van welken aard ook , thans door de onderscheidene godsdienstige gezindheden of derzelver leeraars genoten wordende, blijven aan dezelve gezindheden verzekerd. Aan de leeraars, welke tot nog toe uit 's lands kas geen, of een niet toereikend traktement genieten, kan een traktement toegelegd, of het bestaande vermeerderd worden.
Page 171 - Alle kerkgebouwen en pastorijehuizen der voormaals heerschende kerk, voor zoo verre zij door aanbouw uit de afzonderlijke kas der gemeente geene bijzondere en wettige eigendommen zijn, worden overgelaten aan de beschikking van ieder plaatselijk bewind, om deswege tusschen alle kerkgenootschappen eenig vergelijk te treffen, en wel binnen de eerstkomende zes maanden na de aanneming der staatsregeling. De grondslag van dit vergelijk is, in iedere plaatse, het grootst aantal leden der onderscheidene...
Page 602 - De Koning zorgt dat geene Godsdienst gestoord worde in de vrijheid van uitoefening, die de Grondwet waarborgt. Hij zorgt tevens dat alle godsdienstige gezindheden zich houden binnen de palen van gehoorzaamheid aan de wetten van den staat.
Page 170 - Alle geestelijke goederen en fondsen, waaruit te voren de tractementen of pensioenen van leeraren of hoogleeraren der voormaals heerschende Kerk betaald werden, worden nationaal verklaard, om daaruit eerstelijk de nog blijvende tractementen en pensioenen te voldoen en daarna tot een vast fonds te worden aangelegd voor de nationale opvoeding en ter bezorging der behoeftigen ; blijvende nogtans onverlet de aanspraak, welke eenig lichaam of gemeente daarop mocht maken, en, met de noodige bewijzen voorzien,...
Page 170 - ... fonds te worden aangelegd voor de nationale opvoeding en ter bezorging der behoeftigen, blijvende nogtans onverlet de aanspraak, welke eenig ligchaam of gemeente daarop mogt maken, en met de noodige bewijzen voorzien aan het vertegenwoordigend ligchaam ter zake zal moeten inleveren.
Page 660 - De* synode is belast met de zorg voor de algemeene belangen der hervormde kerken, en in het bijzonder voor alles, wat den openbaren godsdienst en de kerkelijke instellingen betreft.
Page 602 - De koning zorgt, dat de toegestane penningen, die voor den openbaren godsdienst uit 's lands kas worden betaald, tot geene andere einden besteed worden, dan waartoe dezelve bestemd zijn.
Page 171 - ... matige uitkeering, hetzij in eens of bij termijnen, aan de andere kerkgemeenten, naar evenredigheid van derzelver leden, welke alle door deze bepaling worden gehouden, voor altijd afstand gedaan te hebben van de gemeene aanspraak.
Page 171 - De torens, aan de kerkgebouwen gehecht, benevens de klokken, met derzelver huizingen, worden verklaard eigendommen te zijn en te blijven der burgerlijke gemeenten, staande te allen tijde onder derzelver beheering en onderhoud.
Page 244 - Christendom, zooals dit gelegen is in het geloof des harten in den Heer Jezus Christus als den Goddelijken Verlosser, Die voor ons en in onze plaats onze zonden gedragen heeft in Zijn lichaam op het hout, en in eene daaruit voortvloeiende dankbare Liefde jegens God en elkander naar de voorschriften van het Evangelie.

Bibliographic information