Geschiedenis der staathuishoudkunde in Nederland tot het einde der achttiende eeuw, Volume 2

Front Cover
Kemink en zoon, 1868 - Economics
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 29 - ... is, want dat soude eene spetie van tyrannye syn, dewelcke dese landen boven alle andere dingen niet en mogen luchten, noch verdragen. De bewinthebbers die sullen ontwyffelyck , om dese hare onbehoorlycke pretentie (waermede sy den eenen dach ofte den anderen de Ed. Mo. Heeren Staten sullen comen importuneren , om alsoo in het absolute bewint van ander lieden goet te blyven sitten...
Page 282 - Approbatie van hare Hog. Mog. de Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden daer op gevolght, gepresenteert werden aen alle de gene, die als Coloniera na NieuwNederlandt Willen vertrecken ... 'tAmacrdam Mil Content ... etc.
Page 285 - Copia van' t Octroy door de Hoogh. Mog. Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden gegeven aen Jan Reeps, en...
Page 465 - Netherland," p. 12. It is usually followed by " Conditien, Die door de Heeren Burgermeesteren der Stadt Amsterdam, volgens't gemaccte accoort met de West-Indische Compagnie, ende de Approbatie ran hare Hog. Mog. de Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden daer op gevolght, gepresenteert werden aen alle de gene, die als Coloniers na Nicuw-Nederlandt Willcn vertrecken ... f Amsterdam Met Consent ... etc.
Page 30 - Officieren, na gedaan vriendelijk verzoek en insinuatie van te vertrekken en van zoodanig voornemen te desisteren, alle vreemde natie, geen uitgezonderd, en derzelver schepen en goederen met geweld afweren en verdrijven, de noten, nagelen, en foelie, die ze in hunne schepen geladen mogten hebben, daaruit halen, en bijaldien zijlieden zich daartegen met gewapende hand stellen, en de zaken tot het gevecht mogten komen, zullen zijlieden, in cas van verovering van eenige schepen, van alles pertinenten...
Page 3 - Dat van alle tijden in deselve landen van Holland en West-Vriesland is geweest, alle privative octroyen in 't stuk van de navigatie, handelinge en commercie...
Page 211 - De Gouverneur en Raden van IndiŽ zullen ook overal op de voortplanting van de Christelijke religie, opbouwing van goede scholen en andere zaken daartoe noodig, alle behoorlijke ordre stellen
Page 78 - Amsterdamsche crediteuren, aan welke hij ƒ 153.000 schuldig was. Ook bleek het spoedig dat zijne zaak minder gunstig stond dan hij zich gevleid had. De Staten van Holland lieten er zich niet verder mede in. Nu wendde hij zich tot de Staten Generaal, bij •welke hij meer bijval verwachten kon ; want Friesland en Groningen , die van het bestuur en ook bijna geheel van de voordeelen der .Oostindische Compagnie waren uitgesloten, drongen zeer aan op de oprigting der Westindische compagnie , waarin...
Page 197 - De eylanden van Banda ende Molnqnes is het principale wit, waarnaer wij schieten .... Wij knnnen UE niets gewisser ordonneren, dan alleenlyck op 't hoochste recommanderen de eylanden, daer de naghelen mette nooten en de foelie groeijen, deselve soeckende met tractaet ofte met geweld aen de Comp. te verbinden vůůr den l September 1609 ofte eerder, oook op elck land een klein fortres opwerpende en met eenich krijchsvolk besettende.
Page 331 - Colonie, ende op hope van het doen van voordeel en van welvaren, ende van het paisibel jouisseren van dien, sich mede...

Bibliographic information