Geschiedenis van de geneeskunde en van hare beoefenaren in Nederland, Volume 1

Front Cover
W. Eekhoff, 1868
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page ii - Hoc illud est praecipue in cognitione rerum salubre ac frugiferum, omnis te exempli documenta in illustri posita monumento intueri ; inde tibi tuaeque reipublicae quod imitere capias : inde foedum inceptu, foedum exitu, quod vites.
Page 196 - Boekdrukkunst tot dien trap, waarop dezelve in het laatst der vijftiende en in het begin der zestiende eeuw was geiragt , aan de ftad Mcntz moet worden toege
Page 124 - Prognosticatie en Almanak, inhoudende den cours en loop van dezen toecomende jaere zes en vijftig.
Page 291 - Later heeft hij zich alleen op plantenkennis toegelegd. Zijn vader EGBERTUS, geneesheer en een geoefend kenner en liefhebber van planten, bezat een uitmuntenden tuin. Hierin kweekte de zoon allerlei planten.
Page 56 - SOLENANDER, benoemd tot lijfarts van den hertog, welke betrekking hij vijf-en-dertig jaren met grooten roem waarnam. Met den hertog deed hij meerdere reizen naar onderscheidene duitsche hoven, waardoor hij met hooggeplaatste personen in kennis kwam en vele zaken en omstandigheden , die anders ligt onbekend waren gebleven , leerde kennen.
Page 61 - Nam ut demus aliquid varietatis a temperamento individuorum et tructandi ratione proficisci, nihilo minus adeo aequabilis ac sibi ubique similis est naturae ordo in producendis morbis, ut in diversis corporibus eadem plerumque reperiantur ejusdem morbi symptomata, ac ilia ipsa quae in Socrate aegrotante observata fuerint etiam generaliter ad hominem quemcumque eodem morbo laborantem transferri possint.
Page 291 - ... bezocht. Veelmalen reisde hij naar Leiden, Groningen en andere vaderlandsche steden, waar liefhebbers van planten woonden. Bijzonder prijst hij PETRUS MULERIUS, hoogleeraar te Groningen , en boven allen DODONAEUS , CLUSIUS en SALMASIUS.
Page 56 - Orleans bevorderd tot Med. Doctor. Vervolgens bezocht hij de kusten van Afrika, vertoefde langen tijd op het eiland Creta en keerde eindelijk naar het vaderland terug. In...
Page 293 - Hoe heilzaam de stichting der leidsche, en een weinig later die der franeker hoogeschool, wezenlijk geweest zij ; hoe verdienstelijk, gedurende de eerste jaren, de pogingen waren van niet weinige harer leerlingen, toch bleven de oude gewettigde dwaalbegrippen, astrologie, alchemie, en eene duistere schoolsche wijsbegeerte, de hersenen bedwelmen van schijnbaar niet ongeleerde, doch aan de oude leerstellingen hardnekkig verslaafde geneeskundigen.
Page 256 - Ba n ga, door kunde, beleid en beraden stoutmoedigheid gelijk gesteld worden met de uitnemendste operateurs van lateren tijd. N. Zas noemt hem //stads Vroed-vaÍr, die van de stad eene jaarwedde ontving, waarvoor hij) en voor niets anders, de doode vruchten der barende vrouwen, die door ontbering van krachten en ophouden der vlagen te kort schoten, moest helpen.

Bibliographic information