Geschiedkundige Beschouwing van den Oorlog op het grondgebied der Bataafsche Republiek in 1799

Лицевая обложка
J.C. Vieweg, 1832 - Всего страниц: 508
 

Отзывы - Написать отзыв

Не удалось найти ни одного отзыва.

Избранные страницы

Часто встречающиеся слова и выражения

Популярные отрывки

Стр. 4 - ... smaken thans het genoegen ulieden in dat blijde vooruitzigt wederom te mogen aanspreken i). Het zoude overtollig zijn, alhier voor ulieden op te halen de tallooze rampen , waaronder Gij , sedert het geweld u aangedaan door Fransche overheersching, en de daarop gevolgde gebeurtenissen gezucht hebt. Eene droevige ondervinding heeft u dezelve maar al te zeer doen voelen: en hadden de vurige wenschen van ons hart vroeger mogen vervuld worden, Gijlieden waart reeds overlang van dien ondragelijken...
Стр. 7 - Julij 1799, u mijne waarde landgenooten , de voornemens en intentien, waarmede hoogstdezelve omtrent de goede ingezetenen van den stnnt bezield is , reeds te kennen heeft gegeven , zoo is het , dat wij , als hiertoe bij acte van onzen Heer Vader van den 19. December 1798 geautoriseerd en gelast, en conform hoogstdeszelfs oogmerken, u insgelijks noodigen tot bereiking van het heilzaam oogmerk , waarmede wij bezield zijn , te weten : om tot herstelling van godsdienst en vrijheid, volgens de wettige...
Стр. 150 - Agent bij het Departement van inwendige politie en toezigt op den staat van dijken, wegen en wateren , der Bataafscbe Republiek.
Стр. 78 - BARDET, et autres officiers , surmontèrent bientôt tous les obstacles , et poussèrent l'ennemi avec une impétuosité telle que, sans leur lassitude, ils seraient entrés avec les fuyards dans les retranchemens anglais.
Стр. 13 - Ëngelfche ,, vloot ontvangen worden en bij dezelve „ kunnen verblijven, tot dat zij bevelen om„ trent hun gedrag van den Prins van Oranje ,, zullen bekomen hebben. „ Ik heb de eer met achting en vriendfchap „ te zijn, ,
Стр. 308 - ... der fortificatien in het Departement van den Krammer en Biesbosch tot aan en met het eiland Texel...
Стр. 8 - ... zijn. Aan alle ingezetenen wordt dus overgelaten, zich zelven hunne toekomende veiligheid te verzekeren en verwachten wij , dat niemand zich tegens onze intentien verzetten zal.
Стр. 6 - ... onzer Doorluchtige Voorouderen goed en bloed „ optezetten, om dit groote thans begonnen werk , „ met, en voor ulieden te voltooijen. — Wij j, zelve zullen dan ook, zoo fpoedig als de om...
Стр. 79 - ... été détachés. Le combat a duré depuis cinq heures du matin jusqu'à quatre heures de l'après-midi. Le général...
Стр. 14 - Of„ ficjcr doet, aannam, dan zou ik de achting „ van Mijlord DUNCAN onwaardig zijn , even „ zoo als ik die van elk eerlijk Man zou verlie

Библиографические данные