Gramatika srpskoga jezika: udžbenik za I, II, III i IV razred srednje škole

Front Cover
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1992 - Foreign Language Study - 400 pages
0 Reviews

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Имсничке придевске и прилошке синтагме 250
1
__ Страна
5
Фонетика са основама фонолопце н морфофонолопце
29
Морфофонологиа
39
Сугласник х у книжевном езику
60
Морфология
68
Придеви
83
Заменице
90
Лексиколопца
157
Састав лексике и сфере употребе речи юьижевног езика
170
Синтакса
181
Субекатскопредикатске реченице
206
Предлошко падежни систем и њсгова употреба
265
Конгруенција
285
Систем зависних реченица
292
Неличне глаголскс јединице
325

Глаголи
97
Прилози
118
Творба именица
129
Творба придева
143
Творба глагола
151
Негација
340
Распоред синтаксичких јединица и информативна актуализација реченице
352
Комуникативна кохезија
365
Синтакса глаголских облика
374
Коришпени литература
397

Bibliographic information