Gustaf Is krönika

Framsida
Tryckt hos P.A. Norstedt & söner, 1870 - 174 sidor
 

Så tycker andra - Skriv en recension

Vi kunde inte hitta några recensioner.

Utvalda sidor

Andra upplagor - Visa alla

Vanliga ord och fraser

Populära avsnitt

Sida 127 - ... kan wara. moste alt iagh bära vp skullene, likasom the icke wiste thz iagh är een menniskia, och ingen Gudh. Thenne are och tacken att iagh genom store hiertans sorg och bekymber förskaffade her in i landet så mykin spannemåle, rogh och malt ifron fremmande land på thz thetta fattige Suenska folket icke skulle gå then ymka vtöffuer att the skulle så iemmerliga suelta ihiell. Men (•sade han-) iagh må arbeta...
Sida 92 - ... tolkande dessa enligt min mening. Med följande ord inleder Peder Svart sin skildring af Olavus Petris första uppträdande: »En hederligh och lärd man benembd M. Oleff Petri född i Örebro och på thenne tijdh Canick i Strengnäs var året tilförende heem kommen iffrå then höga schola i Wittenberg...
Sida 12 - Kankhyttnn; giffuit hade, så och att han icke hade heller wiste hwadh han yterligare här till säia skulle. Wedh Sancte Katherine tijdh gaff han sigh iffrå sin gård Räffznäs, achtandes sigh ått Dalarne. När han for öffuer Kolesund skedde honom ther ett skalkestycke aff sin egen dreng, hwilken ther gaff sigh till ryggia och rände sin koes medh hans tingest, cläder och weskor ther hans peninger vti wore, Hwarföre motte Götstaff geffue sigh och tilbaka öffuer sundet igen, och rände effter...
Sida 13 - Asbo och framom sin gård till Bengt Brunson Stigh Hansons mågh, hwilken på then tiden war Konung Cristierns Foute öffuer bergzlagen och alla Dalarna, berögde så för honom hwadh vppå färde war. Komme så samptelige Bengt och Aren dragandes till Ornäs med 20 karla, achtandes ther taga honom wid halsen. Men förbemelte...
Sida 32 - Men medh thet samma behölle the alle senningeboden eller breffförarener så wähl presterne som borgarener alt quare hoes sigh, förhalandes medh them om swaren att the intet komme tilbaka för än hela hären kom dragandes till Vpsale. Förskickade och Bengt Biugg vth monge speiare, genom hwilke han söckte kun-dskap om then hären ord gick aff ther logh på Rijmningen, Men the Swenske hade så försichtelige förwaradt sigh med försått och skörwacht, att the finge hwar och en speiare fatt....
Sida 37 - Någre aff fienderne wore så glupande, att the rehde in i waadet effter the Swenske, men them mötte Lasse Olson medh nogre andre aff Her Götstaffz tienare och wijste them medh sköön hug tilbake igen. Sedan drogh Her Götstaff till Rijmningen så lenge hans folk samkade sigh till honom igen, förskickade Lasse Ericson och Lasse Olson iffrå sigh med thet mesta och beste folk han kunde åstadh komme, hwilke tå reeste på nytt Laund, Trögden med Håbohäredt och Brohäredt. Stälte sigh så...
Sida 90 - Han skööt och i samma omridandet 3 eller 4 andra. Kong. Götstaff sende bodh till Slottedt, sporde them till, än the icke wille giffua honom vp hans eget Slott, eller medh hwadh skäell the wille honom thet förholla? The swarade att the kende ingen för sin Herre then Slottedt skulle tilhöra, vtan Bern van Melen...
Sida 13 - ... gård till Bengt Brunson Stigh Hansons mågh, hwilken på then tiden war Konung Cristierns Foute öffuer bergzlagen och alla Dalarna, berögde så för honom hwadh vppå färde war. Komme så samptelige Bengt och Aren dragandes till Ornäs med 20 karla, achtandes ther taga honom wid halsen. Men förbemelte Aren Pedersons hustru, när hon förnam att Aren körde fram om sin gård Ornäs, tå han kom tilbaka iffrå Asboo, kunde hon wähl merckia hwad han hade i sinnet, och att han drogh till Fouten...
Sida 127 - Påwans creathur, ändoch wi haffue föga bestella med hans höga Biscoper eller andre. Vthi een summa sacht, j wilie alle döma och mestra migh. Och j haffue kohrat mig här til edher koning.
Sida 127 - ... i huffuedet på migh, men j wilie icke sielffue holla i skafftet. Sådana löen och sådane bedröffwelse, kunde iagh wehll vmbäre så wehl som en aff eder. Huilket iagh alt motte draga (-ia, mera arbete och beswäringar än någre aff edher weet vtaff eller förstå kan, både i vtlendzska och...

Bibliografisk information