Handlingar rörande Sveriges historia...

Front Cover
1881
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Popular passages

Page 305 - Och huar wij emot it eller flere af thesse stycken oss förbryta och strax icke retta låta, wele wij utan wijdare Protestation hafwa förwerckat wårt Presteembete. Thetta wij och medh wåra namns med egna henders underskrifuande wele stadfestat och bekreftat hafwa.
Page 348 - Skola Praepositi anteckna och korteligen författa uti en Prostebook alla the Casus, som angelägne are, och i Prosteriet förefalla, huru the are skärskådade och...
Page 320 - Är och then ene kyrkesochn 100 större till mantaall än then andra, så hålle prästen twå eller tre helgedagar tiderna widh then som större är, och then tridie eller fierde widh then mindre, efter som thz 101 mz mantalett hafua kan, så skole åhörarna uthi the andre sochnerne wara förplichtade att söka till then kyrkan, som kyrketiänsten håller.
Page 461 - The studiosi som widh Academien studera och wilia wenta framdeles nogon promotion hema i sit Sticht, the skola undertijden läsa och...
Page 340 - Fadher, tu som genom tin elskelige Sons wårs Herres "Jesu Christi mun til oss...
Page 285 - ... huarest the til en behageligh tijdh, längre eller kortare, effter som omstendigheeterna förefalla och medgifwa kunna...
Page 306 - Gåår förthenskul uth, lärer alt folck etc. Och si iagh är när idher alla dagar in til werdennes enda.
Page 311 - Efter ordinationen skola huar och en af the ordinerade Prester inträda i Capitlet, och sit namn under obligationen i...
Page 366 - Praesidis stelle, när lian antingen för siukdom skull eller andra lagliga hinder intet kan wara tilstädes, eller och Biskops sätet...
Page 371 - Prester skola blifwa, ordinera och wija them, sättia them til och från embetet, förordna them medh församblingennes samtyckio til sina wissa...

Bibliographic information