Het leerzaam huisraad: vertoond in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen

Front Cover
by de Wed: Pieter Arentz, en Kornelis vander Sys, 1711 - Christian life - 182 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 99 - Verwachtende en haastende tot de toekomst van den dag Gods, in welken de hemelen, door vuur ontstoken zijnde, zullen vergaan, en de elementen brandende zullen...
Page 57 - Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, was ik gezind als een kind, overleide ik als een kind ; maar wanneer ik een man geworden ben, zoo heb ik te niet gedaan hetgeen eens kinds was.
Page 86 - Dan zal ik rein water op u sprengen, en gy zult rein worden: van alle uwe onreinigheden, en van alle uwe drek-goden zal ik u reinigen. En ik zal u een nieuw...
Page 99 - Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in den nacht, in welken de hemelen met gedruisch zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken, die daarin zijn, zullen verbranden.
Page 5 - Zie, ik sta aan de deur en ik klop ; indien iemand mijne stem zal hooren, en de deur opendoen, ik zal tot hem inkomen, en ik zal met hem avondmaal houden, en hij met mij.
Page 36 - Doch die rijk willen worden, vallen in verzoeking, en in de strik, en in vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden, welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang. Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad, tot welke sommigen lust hebbende zijn afgedwaald van het geloof en hebben zichzelven met vele smarten doorstoken
Page 45 - Maar als de zon opgegaan was, zoo is het verbrand geworden ; en omdat het geenen wortel had, is het verdord. 7 En een ander deel viel in de doornen ; en de doornen wiessen op, en verstikten hetzelve. 8 En een ander deel viel in de goede aarde, en gaf vrucht, het n honderd, het ander zestig, en het ander dertig voud.
Page 73 - t Hert als was, Is meer als duizend in de kas: Want, duizend, tot vermaak der...
Page 158 - Laat uw licht alzoo schijnen voor de menschen, dat zij uwe goede werken mogen zien, en uwen Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.
Page 52 - t dat gy den hongerigen u brood mede deeld, en de arme verdreevene in huis brengt? als gy eenen naakten ziet dat gy hem dekt, en dat gy u voor u vlees niet en verbergt ? Dan zal u licht voortbreeken als de dageraad, en uwe geneezinge zal...

Bibliographic information