Het volksonderwijs onder de Javanen

Front Cover
van Haren Noman & Kolff, 1857 - Education - 198 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 54 - Indische begrooting uit te trekken eene som van f 25.000 'sjaars voor de oprigting van scholen onder de Javanen, voornamelijk bestemd tot opleiding van Inlandsche ambtenaren.
Page ii - ... HARVARD COLLEGE LIBRARY FROM THE BEQUEST OF THOMAS WREN WARD Treasurer of Harvard College 1830-1842 JAHRBUCH DER DEUTSCHEN SHAKESPEARE-GESELLSCHAFT.
Page 56 - ... de hoofden der gewestelijke besturen aan te schrijven om aan den gouverneur-generaal vr ultimo December 1851 de personen voor te dragen, die door gebleken aanleg en het bezit van de overige vereischten het meest in aanmerking komen om op de kweekschool te Soerakarta tot het onderwijzers-ambt onder den inlander te worden opgeleid, en om nopens de redenen, op grond van welke de voor te dragen personen daartoe geschikt beschouwd worden, zooveel mogelijk in bijzonderheden te treden, opdat de...
Page 78 - Madureesch accent goed getroffen hebben. //De aanleg van verre de meesten der leerlingen is waarlijk voortreffelijk. Op een goed geheugen, gezond oordeel en vlugheid van begrip kan men bij velen staat maken. Sommigen betoonen minder geschiktheid voor de beoefening van 't een of ander vak, doch munten dan vaak in een ander opzigt uit. Wat den ijver der kweekelingen aangaat, hierover valt eer te roemen dan te klagen.
Page 66 - Deze opdragt werd op de volgende wijze in eenen brief aan dien ambtenaar toegelicht: //De strekking van het onderwijs voor den inlander moet eene uitsluitend praktische zijn. Het doel is niet, den inlander op te leiden tot de grondigst-mogelijke kennis van zijne taal; het is niets anders dan hem zijne taal...
Page 66 - ... s lands dienst, voldoende wijze, en hem voorts zooveel van het rekenen , de aardrijkskunde en het landmeten te " laten leeren , als ook vooral in 's lands dienst vereischt wordt. Met andere woorden : het gouvernement verlangt aanvankelijk een Inger onderwijs voor den Inlander, en wel speciaal met het oog op de behoefte voor 's lands dienst.
Page 53 - Inlandsche onderwijzers. //Bij eene nadere en opzettelijke overweging van deze zaak is het voorgekomen, dat de regering de leiding daarvan niet uit hare handen moet geven, en dat zij die althans niet opdragen moet aan het Bijbelgenootschap, hetwelk, hoe ook bezield door den geest van voorzigtigheid, bezwaarlijk zou kunnen nalaten, om aan het onderwijs eene Godsdienstige strekking te geven.
Page 57 - Mei 1849, no. 27, voor zoover daarbij vergund werd het doen opnemen van inlanders op de scholen voor Europeanen bestemd; 2 dat van al de inlandsche scholen, onverschillig of zij subsidie bekomen of niet, door de betrokken hoofden van gewestelijk bestuur jaarlijks vr den laatsten Junij van elk jaar een uitvoerig verslag onder dagteekening van den...
Page 122 - Het verslag, bedoeld bij het 1ste lid van art. 60 der Grondwet, doet den Staat van het openbaar onderwijs, ook dien van de scholen voor de inlandsche bevolking...
Page 48 - De regering maakt ook de noodige verordeningen omtrent de scholen der Inlanders. De regering geeft aan de Inlanders gelegenheid om op de Nederlandsche scholen onderwezen te worden.

Bibliographic information