Highland songs of the Forty-five

Front Cover
B. Blom, 1933 - English poetry - 327 pages

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Iain MacLachlainn I Oran air Bhreith Phrionnsa Tearlach
2
A Song upon the Birth of Prince Charles
3
Angus MacDonald
8
Aonghas Mac Dhomhnuill II Oran Brosnachaidh do na Gaidheil
10
An Incitement for the Gaels
11
Nighean Aonghais Oig
21
Oran air Teachd Phrionnsa Tearlach
22
A Song on the Coming of Prince Charles
23
Another Incitement for the Gaels
139
Oran Luaidh no Fiicaidh
144
A Waulking Song
147
Will Am Breacan Uallach
154
The Proud Plaid
155
John Roy Stewart
165
Iain Ruadh Stiubhart XIX Latha Chiiillodair
168
Culloden Day I59
169

Alasdair Mac Mhaighstir Alasdair IV Oran don Phrionnsa
48
A Song to the Prince
49
Tearlach Mac Sheumais
52
Charles Son of James
53
Oran Nuadh
62
A New Song
63
Oran nam Fineachan Gaidhealach
72
The Song of the Clans
73
Oran Araid
86
A Certain Song
87
Oran a Rinneadh sa Bhliadhna 1746
94
A Song Composed in the Year 1746
95
Oran Mhorair MhicShiomoin
106
An Elegy on Lord Lovat 1
107
Fuigheall
116
A Fragment
119
Gairm do Phrionnsa Tearlach
122
A Call to Prince Charles
123
Brosnachadh do na Gaidheil
124
An Incitement for the Gaels
125
Fuigheall EUe
128
Another Fragment
131
Oran File don Phrionnsa
132
Another Song to the Prince
133
Brosnachadh File do na Gaidheil
138
Oran Eile air Latha Chiiillodair
176
Another Song on Culloden Day
177
Urnuigh Iain Ruaidh
186
John Roys Prayer W Not previously translated
189
Donnchadh Ban Mac an tSaoir
196
Rob Donn
227
John MacCodrum
246
Iain Mac Codrum
248
Alexander Cameron
254
Alasdair Camshron
256
Dugald Roy Cameron
264
Dubhghall Ruadh Camshron
266
John Cameron
272
Iain Camshron
274
William Ross
278
Uilleam Ros
280
The White Cockade
287
Na Fuinn
293
FocailIasaid
307
Glossary
313
Focloir
314
Notes on the Poems taken from MS 63
319
Ainmean Aitean agus Dhaoine
321
Copyright

Bibliographic information