Huszonöt év Magyarország történelméből, 1823-tól 1848-ig, Volume 3

Front Cover
Kiadja Ráth Mór, 1868 - Hungary
 

Contents


Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 506 - III. törvényczikk is határozottan kimondotta 13-dik szakaszában : „hogy a magyar miniszterek egyike folyvást ő felségének személye körül legyen, s mindazon viszonyokba, melyek a hazát az örökös tartományokkal közösen érdeklik, befolyván, azokban az országot felelősség mellett képviselje".
Page 238 - Magyarország érdekei bármely egyes tartományok érdekeinek jogtalanul alárendeltetnek, a mint az ipar- s kereskedési viszonyainkra nézve már hosszú időtől fogva folytonosan történik. Készek vagyunk mi az örökös tartományok érdekeivel netalán ellenkezésben álló magyar érdekeknek igazság és méltányosság alapján lehető kiegyenlítésére kezet nyújtani ; de abban soha meg nem egyezünk, hogy az összes kormányzási rendszer egységének, mit némelyek a monarchia egysége...
Page 68 - De talán el lesznek majd háritva törvényszerü úton ezen akadályok. Várjuk be lépésről lépésre a tényeket, s majd azok után itéljünk az egész fölött. Aggodalmának oka nem az, hogy pártot igyekszik magának szerezni a kormány, pártot, mely erős legyen és szilárd és hatalmas befolyású ; mert hiszen ez a törekvés még magában nem törvénytelen ; ezt teszik a kormányok más alkotmányos nemzeteknél is ; sőt enged...
Page 224 - ... egyet s mást egy kis ideig fentartani tán képes, de bevégezni semmit sem tud ; "Midőn másokat akart vezetni, még saját magát sem birta kormányozni gyakorlatilag ; « Midőn új politikai messiásnak, egy mélyen beható státusbölcsnek hitte magát, soha sem birt...
Page 442 - Az egészen átlengő szellem nem más mint, hogy a gyülöletes bureaueratia ezentúl is maradjon meg Bécsben, sa magyar független miniszterium Budán ne legyen egyéb, mint alacsony postahivatal , mint volt a helytartótanács. És ezen emberek nem gondolnak az ausztriai ház jövőjével; nem gondolnak a polgárvérrel, mely ily eljárás után patakokban folyhat. Ugyanazon perczben, midőn a király kimondá...
Page 226 - Ha azonban egykor, midőn már későn lesz, érezni s átlátni fogja, hogy átok volt az, mit fejünkre hozott és nem áldás : akkor ne mentse magát azzal, hogy nem volt a nemzetben egy hű is, ki Önnek csalálmait még idején ketté törni elég elszántsággal bírt s tehetsége szerint igyekezett volna.
Page 352 - De arról is meg vagyunk győződve, hogy alkotmányos életünk kifejtésére s nemzetünk szellemi s anyagi javára hozandó törvényeink csak az által nyerhetnek életet és valóságot, ha végrehajtásukkal minden más befolyástól független nemzeti kormány lesz megbízva, mely a többség alkotmányos elvének legyen felelős kifolyása; — s ezért collegiális kormányrendszerünknek magyar felelős miniszteriummá átalakitását minden reformjaink alapfeltételének s lényeges biztosítékának...
Page 239 - ... őrizni szoros kötelességünknek ismerjük. Károsnak, sőt veszélyesnek tartjuk, ha a kormány, önmaga is párttá alakulva, hatalmának szellemi és anyagi erejét arra használja hogy, a...
Page 239 - Czéljaink elérésére az eszközöket körülmények szerint megválasztani, jövendőben is ily összejöveteleket tartandunk. De midőn ekkép irányunk szellemi egységére törekszünk, a törvényhatóságoknak önkörükbeni szabad mozgását s törvényes önállását féltékenyen őrizni szoros kötelességünknek ismerjük. Károsnak, sőt veszélyesnek tartjuk, ha a...
Page 238 - ... keresztül : érdekeink s az ő érdekeik, melyek most néha különváltak, néha talán egymással ellenkezők, könnyebben kiegyenlíthetők lennének, az összes birodalom egyes részeit nagyobb érdekegység, több kölcsönös bizodalom kötné össze ; és ez által a monarchia szellemi és anyagi erejében gyarapulva, biztosabban daczolhatna az idő s ellenséges körülmények egykor bekövetkezhető viharaival.

Bibliographic information