Iktisada Giriş

Front Cover
İlyas Şıklar
Anadolu Universitesi, 2007 - Economics - 493 pages
3 Reviews
İçindekiler
Sunuş xi
Kullanım Kılavuzu xii
İktisadın Tanımı ve Temel Kavramları I
İKTİSADIN TANIMI 3
İKTİSADİN YÖNTEMİ 5
İKTİSADİ DÜŞÜNCE TARZİ 7
Rasyonel Davranış 7
Karar Alma 8
Marjinal Analiz 9
iktisadi Düşünme Tarzında Yapılan Hatalar 9
İKTİSADİN BÖLÜMLERİ II
Mikro iktisat ve Makro iktisat 11
Pozitif ve Normatif iktisat 11
TEMEL İKTİSADI KAVRAMLAR 12
Ekonomik Birimler 12
ihtiyaçlar ve Özellikleri 13
Mal ve Hizmetler 14
Özet 17
Kendimizi Sınayalım 18
Yaşamın içinden 19
Başvurabileceğimiz Kaynaklar 19
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı 19
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı 20
EKLER 21
Kıtlık, Tercih ve Fayda 33
KITLIK VE TERCİH 35
Tercih ve Fırsat Maliyeti 36
Fırsat Maliyeti ve Parasal Maliyet 37
ÜRETİM İMKANLARI EĞRlSl 38
Artan Fırsat Maliyeti 39
Üretim imkanları Eğrisinde Kaymalar: Ekonomik Büyüme 40
ALTERNATİF İKTİSADI SİSTEMLER 43
Kumanda Ekonomileri Sistemi 45
Karma Ekonomi Sistemi 45
TERCİH VE FAYDA 46
Toplam ve Marjinal Fayda 46
Tüketici Dengesi: Fayda Maksimizasyonu 48
Özet 52
Kendimizi Sınayalım 53
Yaşamın içinden 55
Başvurabileceğimiz Kaynaklar 56
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı 56
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı 56
Arz ve Talep 59
TALEP VE TALEP MİKTARI 6l
Talep Tablosu 62
Talep Eğrisi 62
Piyasa Talep Eğrisi 63
Talep Eğrisi Boyunca Hareketlenme 64
Talepteki Kaymalar 65
ARZ VE ARZ MİKTARI 67
Arz Tablosu 68
Arz Eğrisi 69
Piyasa Arz Eğrisi 70
Arzdaki Boyunca Hareketlenme 70
Arzdaki Kaymalar 71
PİYASA DENGESİ 74
Arz ve Talep Tablolarının Bir Araya Getirilmesi 74
DENGEDEKİ DEĞİŞMELER 76
Talepteki Kaymalar 76
Arz Eğrisindeki Kaymalar 77
Arz ve Talep Eğrilerindeki Eş Anlı Kaymalar 78
Özet 82
Kendimizi Sınayalım 83
Yaşamın içinden 84
Başvurabileceğimiz Kaynaklar 84
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı 84
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı 84
Esneklik 87
TALEBİN FİYAT ESNEKLİĞİ 89
Fiyat Esnekliğinin Ölçümü 91
Esneklik Terminolojisi 93
Doğru Şeklindeki Bir Talep Eğrisi Boyunca Esneklik 95
Yay (Ark) Esnekliği veya Orta Nokta Formülüyle Esneklik
Hesaplaması 96
Fiyat Esnekliği ve Toplam Hasılat 97
Talebin Fiyat Esnekliğini Etkileyen Faktörler 99
TALEPTEKİ KAYMALARA İLİŞKİN ESNEKLİKLER 101
Talebin Gelir Esnekliği 101
Çapraz Talep Esnekliği 103
ARZ ESNEKLİĞİ 104
Arz Esnekliğinin Tanımı ve Hesaplanması 104
Arz Esnekliğini Etkileyen Faktörler 106
Özet 107
Kendimizi Sınayalım 108
Yaşamın içinden 109
Başvurabileceğimiz Kaynaklar 109
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı 109
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı 110
Arz-Talep Uygulamaları 113
DEVLETİN FİYATLARA MÜDAHALESİ VE DENGE
OLUŞUMUNA ETKİLERİ 115
Taban ve Tavan Fiyat Uygulamaları 115
Asgari Ücret Politikası 117
Tarımsal Destekleme Fiyatları 118
Kira Kontrolleri 119
MİKTAR KONTROLLERİ VE DENGE OLUŞUMUNA ETKtSl 121
Üretim Kotaları 121
ithalat Kotaları 122
VERGİ UYGULAMALARI 123
TÜKETİCİ VE ÜRETlCl RANTI 128
Tüketici Rantı 128
Üretici Rantı 130
Tüketici ve Üretici Rantındaki Değişmeler 131
Özet 133
Kendimizi Sınayalım 134
Yaşamın içinden 135
Başvurabileceğimiz Kaynaklar 136
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı 136
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı 136
Üretim ve Maliyetler 139
ÜRETİM 141
KISA DÖNEMDE ÜRETİM 142
Toplam, Ortalama ve Marjinal Fiziki Üretim 142
Toplam, Ortalama ve Marjinal Fiziki Ürün Eğrileri 143
UZUN DÖNEMDE ÜRETİM 146
Faktör Bileşiminin Seçimi 146
MALİYETLER 148
Açık ve Örtük Maliyetler 148
Ekonomik Kâr 149
KISA DÖNEM MALİYETLER 150
Değişken, Sabit ve Toplam Maliyet 151
Toplam Fiziki Ürün ve Toplam Maliyet Arasındaki İlişki 151
Ortalama Toplam Maliyet, Ortalama Değişken Maliyet ve Marjinal Maliyet 153
UZUN DÖNEM MALİYETLER 157
Maliyet Eğrilerindeki Kaymalar 158
Özet 160
Kendimizi Sınayalım 161
Yaşamın içinden 162
Başvurabileceğimiz Kaynaklar 162
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı 162
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı 162
Tam Rekabet Piyasası 165
TAM REKABET PİYASASI: TANIM VE ÖZELLİKLER 167
Tam Rekabet Piyasasında Firmanın Piyasada Karşılaştığı Talep Eğrisi 168
TAM REKABET PİYASASINDA KISA DÖNEMDE KÂR
MAKSlMlZASYONU 169
Tam Rekabet Piyasasında Firma Gelirleri ve Gelir Eğrileri 169
Kısa Dönemde Kâr Maksimizasyonu 171
Tam Rekabetçi Bir Firmanın Kısa Dönem Arz Eğrisi 176
TAM REKABET PİYASASINDA UZUN DÖNEMDE KÂR
MAKSlMlZASYONU 178
Özet 181
Kendimizi Sınayalım 182
Yaşamın İçinden 184
Başvurabileceğimiz Kaynaklar 185
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı 185
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı 185
Eksik Rekabet Piyasaları 189
TEKEL (MONOPOL) PİYASASI 191
Tekel Piyasasının Varsayımları 191
Tekelci Fiyatlar ve Üretim Miktarı 192
Tekel Piyasasında Uzun Dönemde Denge 196
Tekelde Fiyat Farklılaştırması 196
Tekel Piyasası ile Tam Rekabet Piyasasının Karşılaştırılması 198
TEKELCİ REKABET 199
Tekelci Rekabet Piyasasının Genel Özellikleri 199
Tekelci Rekabet Piyasasında Kısa Dönem Dengesi 200
Tekelci Rekabet Piyasasında Uzun Dönem Dengesi 201
Tam Rekabet Piyasası İle Tekelci Rekabet Piyasasının Karşılaştırılması ...
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

ÜNTE
4
ÜNTE
9
ÜNTE
14
ÜNTE
19
Ktlk Tercih ve Fayda
33
Arz ve Talep
59
Esneklik
87
ArzTalep Uygulamalar 113
114
Mikro ktisattan Makro ktisata Geçifl
247
DEVLET VE MAKRO EKONOM
253
Baflvurabileceimiz Kaynaklar
259
Milli Haslann Belirlenmesi
279
Makro Ekonomik Denge
301
Maliye Politikas ve Toplam Harcamalar
331
Para ve Bankaclk PARA NEDR? PARANIN FONKSYONLARI Deiflim Arac Olma Hesap Birimi Olma Deer Muhafaza Arac Olma
357
Para Teorisi ve Politikas
381

Üretim ve Maliyetler
139
Tam Rekabet Piyasas
165
Eksik Rekabet Piyasalar
189
Faktör Piyasalar ve Faktör Gelirleri 211 FAKTÖR PYASALARI
213
Kamusal Mallar ve Dflsallklar
229
Toplam TalepToplam Arz Analizi ve Enflasyon
405
Uluslararas Ticaret ve Finansman
431
Ekonomik Büyüme ve Kalknma
455
Copyright

Common terms and phrases

Bibliographic information