Jaarboeken van het Koningrijk der Nederlanden

Front Cover
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 96 - Zoo is het , dat Wij , den Raad van State geboord , en met gemeen overleg der Staten-Generaal , hebben goedgevonden en verstaan , gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze : Art. 1. De Wet van den 28sten Augustus 1851 (Staatsblad n°.
Page 94 - ... in het bijzonder tot den ftaat van vrede betrekking hebben. Deze uitgaven door de Staten -Generaal goedgekeurd zijnde , zijn gedurende de tien daaropvolgende jaren aan geene jaarlijkfche toeftemming onderworpen.
Page 202 - Mogende hunne raadplegingen in dier voege bestuurden, dat Wij op eene gepaste wijze wierden bekend gemaakt, niet alleen met de hoofdbedenkingen der kamer tegen groote en belangrijke regtsbeginselen, maar ook bepaaldelijk met hetgeen zij daarvoor wenscht in...
Page 239 - Koning in een omstandig rapport van al hetgene wat hun in de uitoefening hunner ambtsbezigheden belangrijk is voorgekomen en omtrent de wijze waarop de autoriteiten en ambtenaren hun daarin behulpzaam zijn geweest, alsmede nopens al de onderwerpen, waarover het toezigt hen bij art. 25 is opgedragen of in den aard hunner betrekkingen gelegen is.
Page 196 - Wet behoort te worden voorzien ; Zoo is het , dat Wij , den Raad van State gehoord , en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: ISTE AFDEELING.
Page 121 - Raad, dadelijk, bij dezelfde uitfpraak, op nieuw regt doen over de zaak zelve, daarbij in acht nemende, dat geen nader, onderzoek naar feiten zal mogen plaats hebben, maar dat het onderzoek zich bloocelijk bepale tot de eenvoudige kwestie vrn regten, of, bij het beklaagde vonnis de wet wel.
Page 193 - GROOT-HERTOG VAN LUXEMBURG, ENZ., ENZ., ENZ. Allen die deze zullen zien of hooren lezen , falut ! doen te weten : Alzoo Wij in overweging hebben genomen...
Page 245 - Op de regelmatige invoering van het stelsel vau maten en gewigten; op de plaatselijke politie; op de behoorlijke zetting van het brood; op de prijzen der levensmiddelen in het algemeen ; op het onderhoud van de reinheid der straten en publieke plaatsen; op het beheer der bedelaarsgestichten en gevangenissen, en op het rigtig houden der registers van den burgerlijken stand.
Page 239 - Zij zijn bevoegd de verschillende kwartieren en plaatsen hunner provincie éénmaal 's jaars te bezoeken , en deeleu hunne bevinding op die reize , jaarlijks in een algemeen verslag aan de staten mede , met opgave tevens der middelen . welke zij het noodigst achten , ter bevordering van den bloei of welvaart der ingezetenen , aantewenden.
Page 94 - ... voortdurende uitgaven , welke, uit den gewonen loop der zaken voortvloeiende, in het bijzonder tot den ftaat van vrede betrekking hebben...

Bibliographic information