Jaarboeken van het koningrijk der Nederlanden, Part 1

Front Cover
Martinus Stuart
E. Maaskamp, 1787 - Netherlands
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 25 - ... moet hebben , zal het aan den eenen kant geen jaloufie verwekken tusfchen Ingezetenen en Ingezetenen , en aan de andere zyde niet uitloopen in eene fchadelyke belemmering voor hun, die met het een of ander gedeelte van 't publiek bcftuur belast zyn, "m hunn*.
Page 320 - ... te doen van onze gevoelens en oogmerken, en ons te verbinden, om dezelve met al ons vermogen, onder inwagtinge van den Goddelyken zegen, en de medewerkinge der getrouwe Ingezetenen, te maintineeren , als...
Page 299 - Staatsmannen , welke eene zodaanige gerustftelling vorderen , voor de veiligheid van hunne Perfoonen, voor de onkreukbaare Eer en Waardigheid van den Souveraia , en voor Hoogstdeszelfs vrye deliberatien, als natuurlyk moest verwagt worden van een gewapend lichaam , het welk aan niemand anders, dan aan de Staaten van dit gewest , door Eed en Fligt is verbonden.
Page 330 - ... door te zetten , het niet vreemd kan voorkomen , dat hier uit Burgerlyke oneenigheden ontftaan, en dat de...
Page 302 - Vrienden, die ons vertrouwen waardig zyn, die wy beminnen en eerbiedigen als onze vaderen. Op hunne hulpe , op hunne meedewerking ver. laaten wy ons in dit hachlyk oogenblik, zy zullen uit geen...
Page 322 - Diftricfc of Stad dezelve ook zyn , of behooren geobferveerd te worden ; en wy zullen ons opregtelyk toeleggen, om dezelve op te beuren en op een conftitutioneele wyze te ftyven en te fterken , gelyk wy ook even...
Page 322 - Staat , zonder onderficheid van aanzien of rang, even als de geringfte der Ingezetenen, aan dezelve Wetten onderworpen zyn: dat derhalven een Ingezeten, wie hy ook zy, of een iviaatfchappy van Ingezetenen...
Page 530 - Jurisdictie van dezelve te verbieden . in alle de voornoemde gevallen , op eene boete van vyftig Guldens , mede door de Herbergiers te betaalen , boven en behalven de Poene en Mulcten, by de Placaaten van den Souverein, en de vorige Keuren deezer Stede , ten dien opzichte gestatuŽerd ; interdiceeren mede wel uitdrukkelyk het dragen van allerlei Cocardes en Linten, van wat couleur of specie die zoude mogen zyn, midsgaders het roepen van hoezťe en Oranje boven , als mede van hoezťe en de Patriotten...
Page 302 - Langs dien weg zullen onze harten en die van alle braave Burgers nog naauwer aan de hunne verbonden worden , en de rust en...
Page 258 - Stad , neemcn de vrybeid zich thans weder tot U Wel Ed. Groot Achtb. te keeren. De nu onlangs in de Vergadering van Holland gedaane propofitie...

Bibliographic information