Jaarboeken van het koningrijk der Nederlanden, Part 1

Front Cover
Martinus Stuart
E. Maaskamp, 1798 - Netherlands
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 25 - Beminnaren des Vaderlands te onderdrukken, en dezelven den moed en de krachten te benemen zich tegen de .Dwingelanden te verzetten; om u, onder den naam van Volksregering by vertegenwoordiging, te. brengen onder hst ondraagbaar juk eener verkieslyke Ariftocratie, en u dus in het...
Page 249 - Zij is, hetzij beschermende, of straffende, gelijk voor allen. Zij strekt zig alleen uit tot daaden, nimmer tot gevoelens. Alles, wat overeenkomt met de onvervreemdbare regten van den Mensch in maatschappij , kan door geene Wet verboden worden.
Page 24 - Itaat - van verwarring en onzekerheid , welke nu drie jaren lang de zenuwen van onzen welvaart heeft. verlamd, en ons gebragt op den rand van een jammerpoel, welke wy tot nog toe alléén ontkomen zyn door de geduldige goedwilligheid van het Franfche Volk...
Page 355 - Alle andere kerkelijke Goederen „door vrijwillige gift, erfmaaking, inzameling of aan„koop bij eenig kerkgenootschap verkregen, worden „als het Wettig eigendom der Bezitteren erkend, en „als zoodanigen, aan hun verzekerd.
Page 28 - Eu zoude dan, daar dit alles onder onze oogen gefchied is, daar de ondergang van dit Gemeenebest , , door eene. langere voortduring van alle deze gruwelen, onvermydelyk was, de Nationale Geest (niet ontwaken? Zoude gy u' niet atngorden , om , als één éénig man , tegen de Vyanden van uw geluk ten iiryde te trek.
Page 265 - Leen -Eed alleen uitgezonderd; of die van zodanige Mogendheid eenige, Penfioen of Gagie genieten. 6 Alle Leden van eenige Buitenlandfche Corporatien, tot welker Lidmaatfchap het zy onderfcheiding van geboorte, het zy de aflegging vau eenige Godsdienstige gelofte , vereiseht word.
Page 284 - Het regelt de wyze dier uitvoering, voor zoo verre die by de Wet zelve niet bepaald is, en ziet naauwkeurig toe, dat ieder ten dien opzigte tot zynen pligt gehouden worde. > 106. Het draagt...
Page 173 - Lande, geenzins de bedilzugt van dezen , of argwaan van geenen, zich hechten zal : maar vertrouwen veeleer op de goedkeuring van alle die geenen uwer, voor welken onze handelingen reeds genoegzame waarborgen geweest zyn, dat het heil van den Lande onze hoogfte wet is, en dat wy aan deeze Wet veelen onzer byzondere begrippen, ja onze kieschheid zelve hebben weten op te otteren: Wy hebben nodig geoordeelt, Medeburgers! U van dit ons befluit in het openbaar kennis te...
Page 256 - Ieder Bataafsch Burger is verpligt, tot dat einde de Wapenen te dragen, en zich op , de rol van Wapenvoerende Burgeren te doen infchryven.
Page 274 - Het toestaan van verblijf of doortogt aan vreemde Troepen op of over het grondgebied der Republiek, benevens de toelating van vreemde Zeemagt of gewaapende Scheepen in derzelver Havens, beiden op voordragt van het Uitvoerend Bewind.

Bibliographic information