Journal för första aret af Hans Tjenstgöring sasom Missionaire i Lappmarken. 2. Uppl

Framsida
Haeggström, 1836 - 452 sidor
 

Så tycker andra - Skriv en recension

Vi kunde inte hitta några recensioner.

Utvalda sidor

Innehåll

Andra upplagor - Visa alla

Vanliga ord och fraser

Populära avsnitt

Sida 214 - Jamtland tillhörde ock fordom ett annat rike, och öfver den ödsliga skogen höra vi inga nyheter frun detta för oss främmande land. Hvad vi derifrån skola få höra, det går öfver Hernösand eller Stockholm. Eljest gör man sig i allmänhet ett mycket oredigt begrepp om Lappmarken, då man anser den såsom en enda sammanhängande provins, och att allt, som rör Lappmarken, rör hela Lappmarken. Jag har hört personer, som trott, att Gellivare jernverk skulle hafva stort inflytande på landet...
Sida 122 - Hsec ubi dicta, cavum conversa cuspide montem Impulit in latus ; ac venti velut agmine facto, Qua data porta, ruunt, et terras turbine perflant. Incubuere mari, totumque a sedibus imis Una Eurusque Notusque ruunt creberque procellis Africus, et vastos volvunt ad litora fluctus : Insequitur clamorque virum stridorque rudentum.
Sida 192 - ... himmelen förente allting sant med skönt och godt. Du, som blott det goda ville, sök det evigt, ädla själ! Sannast är dock dygdens snille, skönast är dock bröders väl. Du, som svärmade kring bygden för en himmelsk skönhets lön, ve dig, vet du ej, att dygden, ej att sanningen är skön? Ingen skryte, att han ensam fattade mitt väsen re'n. Låt min dyrkan bli gemensam: sen I, jag är en, blott en! Menska, vårda hvarje gnista af det heliga i dig; sök det, fatta det, och tvista icke...
Sida 375 - Under färden. på båtarna sutto några och läste eller rjöngo psalmer, medan de andra rodde. Under hela den långa högtiden såg jag ingen öfverlastad med starka drycker, då deremot fjell-Lappen vid högtiderna nästan aldrig är att träffa nykter. Det är skada, att fjell-Lappens lefnadssätt alldeles icke tillåter någon sådan allmän sammankomst. Hvad en missionaire under ett helt års ambulation knappt skulle kunna hinna med, det kan här göras på tre dagar- Hvar och en kan lätt...
Sida 153 - Norrland, att ehuru folkstanunarne synas så skarpt åtskilda, att det till och med för den fysiska naturen tyckes vara motbjudande att förena sig, åstadkommer dock det förändrade lefnads-sättet snart en stor förändring. »I andra generationen är man redan fullkomlig Svensk och i den tredje är den Lappska härkomsten alldeles glömd».
Sida 214 - ... detta för oss främmande land. Hvad vi derifrån skola få höra, det går öfver Hernösand eller Stockholm. Eljest gör man sig i allmänhet ett mycket oredigt begrepp om Lappmarken, då man anser den såsom en enda sammanhängande provins, och att allt, som rör Lappmarken, rör hela Lappmarken. Jag har hört personer, som trott, att Gellivare jernverk skulle hafva stort inflytande på landet i allmänhet och hjelpa upp culturen, och att, hvad som i Lappmarken vidtages, det borde i någon...
Sida 374 - Den uppmuntran eller åtvarnmg, som bär gafs åt någon, syntes göra den starkaste impression. Mången framträdde bäfvande, alla med största allvarsamhet och vördnad. Lämpliga förmaningar gåfvos. Någon kunde ock få en skarp förebråelse. Förhöret fortsattes oafbrutet till inemot kl. 8 på aftonen. Denna dag var att fasta och läsa. Följande dagen (Fredag) fortsattes på samma sätt och på lika tid.
Sida 76 - Men brännvin måste framför allt bestås, ty eljest blir handeln ganska klen och matt. När nu en Lapp kommer till sin handelsborgare (kund), så skall han till en vacker början hafva pourist.kokse (välkomstsupen) först och främst, hvarom Lappen ofördröjligen påminner, derest hans borgare synes gå för långsamt till väga med uppfyllandet af en så ovillkorlig skyldighet.
Sida 254 - Jag vill ej nyttja solens gyllne vagn, för att i djurkretsen köra gödsel". Men för mig var hvarje möda, försakelse och förödmjukelse en bagatelle, ty det var ett stort och skönt mål, som sväfvade för mig: skulle jag upphöra att sträfva dit, för det att vägen var något svår, slipprig och gyttjig? Lasten är det enda verkligen förnedrande i verlden, och att blifva befunnen i moraliskt smutsigt pig-väsende, det är en förödmjukelse, större än den att tvätta diskar och sopa golf....

Bibliografisk information