KODEKS DROGOWY. Komentarz z orzecznictwem NSA, SN i TK: CZĘŚĆ I. Ustawa – Prawo o ruchu drogowym z komentarzem, Część 1

Przednia okładka
Grupa IMAGE sp. z o.o., 20 lut 2016 - 744

 Kodeks drogowy – to potoczna nazwa ustawy – Prawo o ruchu drogowym i aktów wykonawczych do niej. Nazwa ta obejmuje również problematykę określoną w ustawie o kierujących pojazdami, która jeszcze niedawno była przedmiotem regulacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym.
Kodeks drogowy składa się z trzech części.
W części I autor prezentuje ustawę – Prawo o ruchu drogowym w formie tekstu ujednoliconego z obszernym komentarzem, w którym zostały uwzględnione bogate orzecznictwo NSA, SN i TK oraz różne poglądy zawarte w piśmiennictwie prawniczym.
Uzupełnienie tej części stanowią Informacje dodatkowe, w których zostały zamieszczone różne materiały o istotnym znaczeniu praktycznym.

 

Spis treści

Wykaz waniejszych skrótów
8
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r Prawo o ruchu drogowym 15 Dzia I Przepisy ogólne art 1 i 2 30 Dzia II Ruch drogowy art 365j 100 Rozdzia 1 Za...
100
Ruch pieszych art 1115 144 Rozdzia 3 Ruch pojazdów art 1634
156
oraz pojazdów zaprzgowych art 33 i 34 228 Rozdzia 4 Ruch zwierzàt art 3537 232 Rozdzia 5 Porzàdek i bezpieczeƒstwo ruchu na drogach art 3865j
234
Warunki uywania pojazdów w ruchu drogowym art 5364i 285 Oddzia 5 Wykorzystanie dróg w sposób szczególny art 65 i 65a65j 321 Dzia III Poja...
332
Rozdzia 1a Homologacja art 70a70zm 356 Rozdzia 1b Dopuszczenie jednostkowe pojazdu art 70zn70zs
395
Warunki dopuszczenia pojazdów do ruchu art 7180
403
Rozdzia 2a Centralna ewidencja pojazdów art 80a80e
454
Rozdzia 1a Centralna ewidencja kierowców art 100a i 100aa100aq
513
Rozdzia 1b Centralna ewidencja posiadaczy kart parkingowych art 100f100m
534
Szkolenie i egzaminowanie art 101115 uchylony 538 Rozdzia 2a Wymagania w stosunku do kierowców wykonujàcych transport drogowy
592
Kary pienine za przejazd pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia
605
Dzia Va Dziaania na rzecz bezpieczeƒstwa ruchu drogowego art 140b140l 610 Dzia Vb Kary pienine art 140m i 140n 615 Dzia VI Zmiany w przepi...
629
Skorowidz do ustawy Prawo o ruchu drogowym
635
Taryfikator mandatów karnych 649 3 Taryfikator punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego 668 4 Przepisy zmieniajàce przejÊciowe i ko...
678
oraz niektórych innych ustaw Dz U z 2015 r poz 1273 2183 i 2281 721 5 Wykaz dróg krajowych obejmujàcy odcinki dróg krajowych po których ...
739

Rozdzia 2b Badania oryginalnoÊci pojazdu art 80f80j uchylony
484
Badania techniczne pojazdów art 8186a 490 Dzia IV Bezpieczeƒstwo ruchu drogowego art 87128 512 Rozdzia 1 Uprawnienia do kierowania art 871...
512

Inne wydania - Wyświetl wszystko

Kluczowe wyrazy i wyrażenia

Informacje o autorze (2016)

Autorem tej publikacji jest Stanisław SOBOŃ, znany i ceniony
komentator problematyki prawnej ruchu drogowego i jego bezpieczeństwa. Jest prawnikiem, radcą prawnym. Przez wiele lat pracował w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej, gdzie jako wicedyrektor departamentu zajmował się problematyką ruchu drogowego i jego bezpieczeństwa oraz transportu drogowego.
Był inicjatorem, współautorem i realizatorem wielu reform (m. in. systemu szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców i kierowców zapoczątkowanej w roku 1991, rejestracji oraz badań technicznych pojazdów).
Jako główny legislator Sejmu uczestniczył w pracach legislacyjnych związanych z uchwaleniem w 1997 r. nowego Kodeksu drogowego oraz licznych jego nowelizacji.
Jest autorem wielu komentarzy książkowych z dziedziny ruchu drogowego i transportu drogowego.

Informacje bibliograficzne