Kalender voor de Protestanten in Nederland, Volume 1

Front Cover
H.W. Mooij, 1856 - Reformed Church
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 57 - Waarom is deze zalve niet verkocht voor drie honderd penningen, en den armen gegeven ? 6 En dit zeide hij, niet omdat hij bezorgd was voor de armen, maar omdat hij een dief was, en de beurs had, en droeg hetgene gegeven werd. 7 Jezus dan zeide : Laat af van haar ; zij heeft dit bewaard tegen den dag mijner begrafenis. 8 Want de armen hebt gijlieden altijd met u, maar mij hebt gij niet altijd.
Page 108 - Jezus, bij hen komende, sprak tot hen , zeggende : Mij is gegeven alle magt in hemel en op aarde. Gaat dan henen , onderwijst al de volkeren, dezelve doopende in den naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; leerende hen l* onderhouden alles wat ik u geboden heb.
Page 201 - Het volgende lied behoort tot het tijdperk, waarin onze voorvaderen, door de Roomsche kerk van het gemeenschappelijk gezang bij de openbare eeredienst uitgesloten, zich zelven tot huiselijk gebruik een schat van geestelijke liederen in de moedertaal schiepen, die, als uitdrukking van hun inwendig godsdienstig bestaan, steeds ten hoogste merkwaardig blijven
Page 57 - IN den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.
Page 53 - Meester ! wij hebben eenen gezien, die de duivelen uitwierp in uwen naam, welke ons niet volgt ; en wij hebben 't hem verboden, omdat hij ons niet volgt. 39 Doch Jezus zeide : Verbiedt hem niet ; want daar is niemand, die eene kracht doen zal in mijnen naam, en haastelijk van mij zal kunnen kwalijk spreken.
Page 54 - Elias gedaan heeft ? 55 Maar zich omkeerende bestrafte hij hen, en zeide : Gij weet niet van hoedanigen geest gij zijt. 56 Want de Zoon des menschen is niet gekomen, om der menschen zielen te verderven, maar om te behouden. En zij gingen naar een ander vlek. 57 En het geschiedde op den weg, als zij reisden, dat een tot...
Page 49 - Indien Ik wil, dat hij blijve, totdat Ik kome, wat gaat het u aan? Volg gij Mij.
Page 10 - Orpheus, die door de magt van zijn lied en snarenspel de natuur van het wilde gedierte temde, werd dikwerf aangewend tot aanduiding van Hem, die het vermogen bezit om de wilde driften en zondige neigingen der menschen te bedwingen en te reinigen, en den wolf doet weiden met het lam. (JEZ. LXV: 25.)" / plaatsen uit handschriften , spreuken van groote mannen uit de Christelijke Kerk, enz.
Page 202 - ... die zich onder het juk der wet Susa ninna susa noe, Jesus minne sprac Marien toe." (Dr. E. Verwijs, Bloemlezing uit Middelnederlandsche Dichters, Nieuwe uitgave, III, blz. 153.) of in een ander: „Eenen osse ende een cleyn ezelkijn Verwermden hem die leden sijn. Van couden weenden dat kindekijn; Nochtans bleef hi Dominus. Vala sus, sus, sus, sprack Maria tot Jesus.
Page 6 - MOLL uitgegaan van het doel om de namen te leveren van hen die voor de Geschiedenis der Christelijke Kerk in het algemeen, en voor die der Christelijke Kerk in Nederland in het bijzonder, belangrijk zijn in leer, leven of sterven. Onzes inziens verdient deze Kalender de voorkeur boven die welke wij in andere Jaarboekjes aantreffen. Wij wenschen daarom dat algemeen in de verschillende Protestantsche...

Bibliographic information