Katholyk Meyerysch memorieboek, behelzende de oprigting van het bisdom van 's Hertogenbosch

Voorkant
Arkesteyn, 1819 - 577 pagina's
0 Recensies
Reviews worden niet geverifieerd, maar Google checkt wel op nepcontent en verwijdert zulke content als die wordt gevonden.
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 127 - Burger, van aaugekleefdheid aan en onderhouding van sommige wetten, van atkeer tegen de alleenheersching, tegen het stadhouderschap, enz. Deze geschillen, hoewel door sommigen hevig aangehitst, zijn onder Gods behoeding nooit, gelijk in Frankrijk, tot vervolging overgeslagen, en onze geestelijke bestuurders hebben, met behoorlijke onderwerping aan de alstoen bestaande landsregeering en bedaarde weerhoudenheid, het middel gevonden om het afleggen dier eeden en verklaringen te ontwijken en hun geweten...
Pagina 376 - October 1605. Hij heeft krachtig medegewerkt tot behoud van het katholijk geloof in Vlaanderen, en in de overige Nederlanden. Het seminarie door hem te Iperen opgerigt, werd, bij uitersten wil, erfgenaam van geheel /ij in- nalatenschap. Hij schreef: De veritale libri VII. Apologia pro eeritale Catholica contra Cahinum. Tractalut de Epiphania Domini. T Dutertaiio de pnero Jet* aam DoctorituĽ.
Pagina 384 - Katholijkcn is wedergekeerd, zijn ook de twee gemeenten gescheiden en aan ieder afzonderlijk een Pastoor toegestaan. De Herv., welke hier 18 in getal zijn, worden tot de gem.
Pagina 463 - Oosterwijk, werd na de gemeente aldaar tien jaren bediend te hebben, in 1626 tot elfden abt van St. Geertruid benoemd, en den 20 October 1642 overleden. Hij is de laatste der abten van St. Geertruid geweest, die den mijter en ander bisschoppelijk gewaad niet hebben gedragen, welk regt door zijn opvolger De la Ma rg el le, in 1672 te Rome verkregen werd.
Pagina 375 - Thielt in Vlaanderen , tusschen Gend en Iperen , geboren , bekwam in de promotie van philosophie te Leuven, in 1559 de tweede plaats en naderhand den graad van licentiaat in de theologie, om zijn wetenschap en zonderlinge welsprekenheid , met den grootsten lof.
Pagina 549 - Staten , van wiens nootzakelijkheid zij niet bewust waren , de onvoorzigtigheid gehad , van hunne kerkschuur voor de helft tegen het dak met planken te beslaan , en den gevel aan de westzijde , circa zeven voeten te verhoogen, zonder nogtans de
Pagina 166 - Jaar 17,11 , moesten uitsterven op vijf: gelijk , in de daad, de twee laatsten, die nog boven dit getal bestonden in de Vugterstraat , en in de Apostelstraat , gesloten werden bij resolutie van.
Pagina 223 - Zij diende tot onderhoud van acht oude Mannen : doch door verval der goederen , en 'slands omwentelingen, is dezelve naauwelijks ia staat om er twee (tot welk getal zij uitgestorven zijn) te anderhouden.
Pagina 523 - Plakaten van den 17 Augustus 1702, van den 26 April 1709, en meer anderen* De Priesters uit de...
Pagina 269 - Dinther, en van andere omliggende plaatsen, moesten te kerk komen. Dit heeft plaats gehad van omtrent het Jaar i65o tot 1673.

Bibliografische gegevens