Kjøbenhavns diplomatarium: Samling af dokumenter, breve og andre kilder til oplysning om Kjøbenhavns ældre forhold før 1728, Volume 8

Front Cover
I kommission hos G. E. C. Gad, 1887 - Copenhagen (Denmark)
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 557 - Til hvilcken ende vj og allernaadigst ville, naar fabriqven er i stand og bygningen indrettet, at da derpaa skal tages en attest fra politie og commerce collegio. Saa maa og dend nu værende mester Johan Wolf, eller hvo effter ham dette verk som mester forestaar, for alle byens bestillinger, vagthold og anden borgerlig tynge allernaadigst være forskaanet. Dog skal samme mester være pligtig strax sit borgerskab at vinde.
Page 616 - Kiøbenhavn, samt alle andre, som denne vores forordning under vort cancellie-seigl tilskikket vorder, at de den paa behørige stæder til alles efterretning strax lader læse og forkynde, og saa derover alvorligen at holde.
Page 627 - ... verk noget taaleligt, at deraf een summa kand samles, som tillige med det, der vindes ved lotteriet, kunde blive tilstrekkelig for compagniet som een gave til at fortsatte dette gudelige og nyttige verk.
Page 158 - Seerup efter foregaaende overhørelse saa dygtig, i liv og levnet saa skikkelig og af den alder efter loven befindes, at hannem prædikke embedet kand betroes, du hannem da til præst for bemelte syge ordinerer.
Page 558 - Dog maa saadant leer icke graves for nær ved de sædvanlige veye, at enten mennisker eller fæ derved kunde komme til skade , og skal ellers de stæder, hvor saadant leer eller anden materie bliver opgravet, iglen med ald flid ud planeres.
Page 566 - ... dend som anden fri grund og eyendom maa nytte, bruge og beholde, som de det best vide ville eller kunde, alleeniste at vedkommende da ikke nyder dend...
Page 179 - Biskopper, Amtmænd, Landsdommere, Laugmænd, Præsidenter, Borgemestere og Raad, Fogder og alle andre, som denne Vores Forordning under Vores Cancellie-Segl tiiskikket vorder, at de den, paa behørige Steder, til Efterretning, strax lader læse og forkynde.
Page 307 - Friderichshavn, maa samme capellanie betiene og forestaa, saa fremt hand efter foregaaende overhørelse saa dygtig, i liv og levnet saa skikkelig og af den alder efter loven befindes, at...
Page 558 - ... af de deputerede for financerne udfærdiges. Og i fald leeret eller andet deslige med vogne skulle indbringes igiennem stadens porte, da maa sligt for dend ordinaire portskilling og saa være forskaanet.
Page 558 - ... skibet eller fartøyet ved leerets jndførsel for lastepenge at betale. Desligeste maa og brendet samt andre materialier, saa og glassuren med alle til...

Bibliographic information