Norske lovbog af 1604

Front Cover
C.C. Werner & komp.s bogtrykkeri, 1855 - Law - 200 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page x - Gyldenstjerne, vor Mand, Raad, Statholder udi vort Rige Norge og Embedsmand paa vort Slot...
Page viii - Vider, efter at vi forfare hvorledes at der udi vort Rige Norge ikke skal findes nogen rigtig og forklaret Lovbog, som vore Undersaatter, Lagmænd, Lagrettesmænd og andre Dommere der udi Riget kunde...
Page xiii - Erklæring for autentisk, - at denne omtaler Kongens Tronbestigelse („Norges Rige maa prise sig lyksaligt, at det ser sin Herre og Konge aldrig saa snart stige paa sin Trone, at han jo allerførst udspørger, hvorledes Lov og Ret udi Riget bliver plejet!") Umuligt var det dog vel ikke, at de nævnte Udtryk ogsaa kunde tænkes brugte om den mindreaarige Prins, før hans Kroning og Overtagelse af Regjeringen, da han jo egentlig allerede ved sin Faders Død i 1588 var...
Page xviii - Christian den 4de &e. Vid, at eftersom vi efter menige Norges Riges Indbyggeres indstændige Begjæring naadigst have ladet udi Tryk udgaa og forfærdige den norske Lovbog, hvorefter vi naadigst ville have ordelet og dømt udi alle de Sager, der udi Riget af Under- eller Overdommere skulle kjendes, da tilskikke vi Dig nu herhos en af samme Lovbøger, som herefter der hos Lagstolen skal holdes tilstede, bedende Dig og alvorligen befalende ^ at Du retter Dig efter, efter denne Dag udi alle de Sager,...
Page 22 - Christians den førstis tid, imellem giort er. Oc huilcken herre oc første, Danmarckis rigis raad, adel, oc stender, kore til Danmarckis rigis konning, den skal oc vere konning vdi Norge, oc lade sig der saa vel hylde, som i Danmarck, effter som altid sedvanligt verit haffuer. Oc effterdi, guds...
Page vii - Danske skal være udsat og transfereret, og udi mange Artikler findes forfalsket, saa den ikke skal komme overens med den rette Mening, eftersom den paa Norske findes beskrevet, hvorover er at formode, at tit og ofte udi Domme kunde mange adskillige Vildfarelser og anden Vidtløftighed vederfares, - og paa det at forskrevne norske Lov, efter som den retteste findes beskrevet, paa god Danske udi sin rette Mening maa blive udsat...
Page xiv - Efterladenhed, satte h:m de fleste af dennem fra deres Bestillinger, hvis Vrangvillighed paa Domstolen desforuden hannem allerede tilforn var bleven bekjendt, og igjen beskikkede andre i deres Sted, saa at ikke mere end tvende af de gamle Lagmænd udi ganske Norge blev ved deres Embede. Derhos befol han paa nyt Statholderen (Jørgen Friis til Krastrup 1601 — 1608), Kansleren...
Page xviii - Riget plejer at dømmes efter, og derudinden antegnet nogle Artikler og Punkter, som dennem synes, des Riges Indbyggere til Gavn og Gode og dermed vidtløftige og tvivlagtige Trætte at forekomme, at kunne forandres, hvilket forskrevne deres Arbejde vi nu strax paany igjen ville lade revidere og overse, da bede vi udi lige Maade, ville og hermed alvorligen befale alle dennem, som vore og Norges Krones Lene udi Befalning have, Norges Riges Indbyggere af Adel, Bisper og Lagmænd baade sonden- og nordenfjælds,...
Page vi - Og naar denne Skik saa gjort er om Loven, da skal der holdes et Retterting hvert Aar udi fornævnte Bergen, Sti Olufs Dag (o: 29 Juli) og et Retterting hvert Aar udi vor...
Page xv - Sager og Lejlighed have dennem efter at rette, og vi forfare, aldeles Intet at være derved gjort, og samme vor Befaling ikke at være fuldgjort og efterkommet, som det sig burde, da bede vi Eder alle og hver særdeles strengeligen byde, at I rette Eder efter, at begive Eder hid til vor Kjøbsted Oslo, til St. Pauls Dag førstkommende, og samtligen da forskrevne norske Lovbog foretage, og den med hvis Retteboder her i Riget tilforn er udganget, og derhos bor at være og forhandles, med største Flid...

Bibliographic information