Kvantifikacijski vidiki logične oblike v minimalistični teoriji jezika

Sprednja platnica
Založba ZRC, 1. jun. 2015 - 235 strani

Monografija dokazuje, da sta skladenjska ravnina minimalistične teorije jezika, imenovana logična oblika (LF), in pomenska ravnina, ki jo (implicitno) uvajajo skoraj vse pomenoslovne teorije, ena in ista ravnina. To stori tako, da (i) definira logični jezik L*, pluralno razširitev predikatne logike prvega reda, ki ima dovolj izrazne moči za zapis pomena angleškega presežniškega določilnika ‘most’, ter (ii) izdela izomorfizem med LF in pomensko ravnino, temelječo na jeziku L*.

Empirično je uvedba jezika L* podprta z izvirno medjezikovno napovedjo, ki trdi, da vsak jezik s presežniškim določilnikom angleškega tipa pozna tudi določni določilnik (v angleščini ‘the’). Napoved najmočneje podkrepita makedonščina in bolgarščina, ki sta edina slovanska jezika z določnim določilnikom.

Glavne značilnosti izdelanega izomorfizma so naslednje. Spremenljivke jezika L* ustrezajo zaporedjem funkcijskih projekcij v razmerju jedro – dopolnilo. Predikati jezika L* ustrezajo (pojmovnim in) formalnim oznakam LF. Projekcijo oznak v LF enačimo s predikacijo v jeziku L*. Monografija prinaša razčlembe širokega obsega jezikovnih zgradb, s poudarkom na presežniških in primerniških zgradbah ter žariščenju.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

The monograph ('Quantificational Aspects of Logical Form in Minimalist Program') argues that it is possible to view the Logical Form (LF) of the Minimalist Program and Semantic Form (SF), (implicitly) introduced by virtually all semantic theories, as identical. It does this by (i) defining language L*, a plural-logic extension of the first-order predicate logic, which is rich enough to express the meaning of English superlative determiner (SD) ‘most’, and (ii) constructing an isomorphism between LF and L*-encoded SF.

Empirically, the introduction of L* is supported by an original cross-linguistic prediction claiming that a language having an English-like SD also has a definite determiner (DD), like English ‘the’. The prediction is most strongly corroborated by Macedonian/Bulgarian, which is the only Slavic language having the DD.

The main features of the constructed isomorphism are the following. Variables of L* correspond to sequences of functional projections in head-complement relation. Predicates of L* correspond to (conceptual and) formal features of LF. Feature projection in LF is predication in L*. There are no explicit quantifiers in LF/L*: the scope of quantifiers is predictable from the occurrences of variables.

Finally, the monograph provides the syntactic/semantic analysis of a wide range of constructions, the emphasis being on superlative and comparative constructions, and focus.

 

Mnenja - Napišite recenzijo

Na običajnih mestih nismo našli nobenih recenzij.

Vsebina

Predgovor
9
Skladnja in pomenoslovje
61
Teorija L
85
Kvantifikacijske zgradbe v teoriji L
155
Smernice za nadaljnje raziskave
197
Povzetek
207
Korespondenčna načela
213
Avtorske pravice

Pogosti izrazi in povedi

Bibliografski podatki