Leerredenen

Front Cover
Gebr. Muller, 1853 - Sermons - 249 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 57 - Deze kwam des nachts tot Jezus, en zeide tot hem : Rabbi ! wij weten, dat gij zijt een leeraar van God gekomen ; want niemand kan deze teekenen doen, die gij doet, zoo God met hem niet is. 3 Jezus antwoordde en zeide tot hem : Voorwaar, voorwaar zegge ik u, ten zij iemand wederom geboren worde, hij kan het koningrijk Gods niet zien.
Page 227 - En ging wederom in het regthuis, en zeide tot Jezus: Van waar zijt gij ? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. 10 Pilatus dan zeide tot hem : Spreekt gij tot mij niet ? weet gij niet, dat ik magt heb u te kruisigen, en magt heb u los te laten...
Page 58 - Gijlieden moet wederom geboren worden. 8 De wind blaast, waarhenen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet, van waar hij komt, en waar hij henen gaat ; alzoo is een iegelijk, die uit den Geest geboren is.
Page 202 - Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods. 17 En Jezus antwoordende zeide tot hem : Zalig zijt gij, Simon, BarJona ! want vleesch en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemelen is.
Page 57 - Voorwaar, voorwaar zegge ik u, zoo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het koningrijk Gods niet ingaan.
Page 193 - Philippi, vraagde hij zijnen discipelen, zeggende : Wie zeggen de menschen, dat ik, de Zoon des menschen, ben? 14 En zij zeiden: Sommigen, Johannes de dooper ; en anderen, Elias; en anderen, Jeremia, of ťťn van de profeten. 15 Hij zeide tot hen : Maar gij, wie zegt gij, dat ik ben ? 16 En Simon Petrus antwoordende zeide : Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods.
Page 81 - Alzoo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eeniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe
Page 111 - Trooster tot u niet komen, maar indien ik henenga, zoo zal ik hem tot u zenden ; 8 En die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, en van geregtigheid, en van oordeel. 9 Van zonde, omdat zij in mij niet gelooven ; 10 En van geregtigheid, omdat ik tot mijnen Vader henenga, en gij mij niet meer zien zult ; 11 En van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is.
Page 87 - Ik heb den goeden strijd gestreden, ik heb den loop geŽindigd, ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid...
Page 171 - Ik ben de opstanding en het leven; wie in mij gelooft zal leven, ook als hij sterft, 26. en ieder, die leeft en in mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven.

Bibliographic information