Lunds universitets årsskrift, Volume 24

Front Cover
Lunds universitets, 1888 - Science
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 21 - Om de växtförande lagren i Skånes kolförande bildningar och deras plats i lagerföljden, därsammastädes, Bd.
Page 20 - Bd. 12, afd. 4, n:o 2, 1886. Studier öfver svenska kritformationen II, Kritsystem i fast klyft i Halland, Geol.
Page 54 - ... brefvet den 6 Februari 1885, kommer att innefatta flera än två timmar i veckan, må vara berättigad till lönetursberäkning vid allmänna läroverken, derest han med aflemnande af diarium och förteckning öfver åhörare styrker sig hafva under...
Page 17 - Sveriges mesozoiska bildningar. (Lunds universitets årsskrift, tom 24, 1888). »Då denna öfversigt hufvudsakligen innehåller en sammanställning af de senare årens undersökningar öfver Sveriges mesozoiska bildningar, har jag ej ansett lämpligt att afbryta sammanhanget genom anförande af citat. I den bifogade literaturförteckningen anföras de vigtigaste arbeten, som legat till grund för ofvanstående framställning.
Page 21 - Vallin: Kort notis om några sedimentära aflagringar i Hoby socken af Malmöhus län.
Page 30 - Den som hafver, honom skall gifvas, och han skall hafva öfver nog, men från den, som icke hafver, skall tagas det han hafver...
Page 6 - ... olikheter fördelas i 3 områden, som efter den mest betydande orten inom hvartdera området kunna betecknas såsom l:o) Malmö- L2:o) Ystads- och 3:o) Kristianstads-området, men h vilkas inbördes sammanhang ännu ej kan anses fullt tillräckligt utredt.
Page 54 - Maj:t funnit godt medgifva, att docent, som är vid Universitetet närvarande under hela den tid af terminen, hvarunder föreläsningar skola...

Bibliographic information