Maandelyke uittreksels, of Boekzaal der geleerde waerelt, Part 187

Front Cover
A. Wor en de erven van G. Onder de Linden, 1808 - Literature
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 260 - Therefore; whosoever hearwoorden hoort en dezelve doet, dien zal ik vergelijken bij een' voorzigtig man, die zijn huis op eene steenrots gebouwd heeft ; 25 En daar is slagregen nedergevallen, en de waterstroomen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid, en zijn tegen hetzelve huis aangevallen, en het is niet gevallen, want het was op de steenrots gegrond.
Page 261 - Want zoo iemand een hoorder is des woords, en niet een dader, die is een' man gelijk, die zijn aangeboren aangezigt bemerkt in eenen spiegel ; 24 Want hij heeft zich zelven bemerkt, en is weggegaan, en heeft terstond vergeten hoedanig hij was. 25 Maar die inziet in de volmaakte wet, die der vrijheid is, en daarbij blijft, deze, geen vergetelijk hoorder geworden zijnde, maar een dader des werks, deze, zeg ik, zal gelukzalig zijn in dit zijn doen. 26 Indien iemand onder u dunkt, dat hij godsdienstig...
Page 470 - ... 10 De God nu aller genade, die ons geroepen heeft tot zijne eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijds zullen geleden hebben, dezelve volmake. bevestige, versterke en fondere ulieden. 11 Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid!
Page 260 - Ik heb u nooit gekend, gaat weg van mij, gij, die de ongerechtigheid werkt ! 24. Een iegelijk dan, die deze mijne woorden hoort en dezelve doet, dien zal ik vergelijken bij een voorzichtig man, die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft.
Page 13 - Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet] zullen verdragen ; maar ketelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelven leeraars opgaderen naar hunne eigene begeerlijkheden ; en zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keeren tot fabelen.
Page 475 - Ik zal u onderwijzen, en u leeren van den weg, dien gij gaan zult; ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn.
Page 14 - Zaligmaker • verwachten» (Filipp. 3, 20), die tot de geloovigen gezegd heeft: «Ik kome weder en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt » daar Ik ben:
Page 444 - Genoocfchap behoudt aan zich het regt, om, naar goedvinden, en ten algemeenen nutte...
Page 372 - Verzameling van eenvoudige Leerredenen, aan de gemeente van de hoofdplaats van Cabo de Goede Hoop ter gedachtenis toegewijd door haren Medeleeraar HE v.
Page 156 - Godsdienstoefening niet minder dan vijf voor•ame oogmerken heeft, die alle van het uiterrte gewist zijn. Namelijk vooreerst , bevordering van, onze Bijbelkennis; ten 'tweede, bevordering van • ons Christelijk •geloof en troost; ten derde, bevordering van onze verbetering ; ten vierde , verheerlijking van God ia CHRISTUS ; en ten vijfde , uitoefening van Christelijke gemeenfchap.

Bibliographic information