Maatschappelijke Dienstverlening: Een onderzoek naar vijf Sectoren

Front Cover
Amsterdam University Press, Nov 25, 2004 - Social service - 320 pages
0 Reviews
In steeds meer landen in de Europese Unie is discussie over de plaats, sturing en kwaliteit van maatschappelijke dienstverlening, de public service delivery. Maatschappelijke dienstverlening, zoals onder meer in de sfeer van het onderwijs en de gezondheidszorg, vormt een essentieel onderdeel van de verzorgingsstaat, maar het lijkt alsof juist deze sector is verwaarloosd. In de huidige publieke discussies is veel kritiek te bespeuren op de kwaliteit, de omvang, de toegankelijkheid en de bestuurbaarheid van maatschappelijke dienstverlening. In dit rapport wordt intersectoraal gezocht naar concepties en ‘best practices’ die op verschillende gebieden het navolgen waard zijn.

Bij deze verkenning hoort het rapport Bewijzen van goede dienstverlening. WRR-rapport 70
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Common terms and phrases

Popular passages

Page 206 - De arbeidsvoorzieningsorganisatie heeft tot doel het bevorderen van de aansluiting tussen vraag en aanbod van arbeidskrachten op de arbeidsmarkt, in het bijzonder door dienstverlening aan moeilijk plaatsbaren
Page 20 - Een belangrijke voorloper van het welzijnswerk (en in het bijzonder het sociaalcultureel werk) vormden de club- en buurthuizen. Voortbouwend op eerdere aanzetten daartoe - onder meer vanuit religieuze congregaties (Van Heijst 2002) - kwamen rond de vorige eeuwwisseling de eerste vormen van buurt- en clubhuiswerk tot stand. Door de industrialisatie vond urbanisatie plaats. De nieuwe stadsbewoners kwamen vooral terecht in sloppenwijken; nieuwe sociale verbanden ontstonden niet automatisch, mede door...
Page 260 - Scholen krijgen dus ruimte om zelf invulling te geven aan vernieuwingen en zullen zich tegenover de deelnemers, hun ouders en de overheid moeten verantwoorden over de manier waarop onderwijskwaliteit wordt geleverd. De uitgangspunten voor deze nieuwe wet zijn neergelegd in een nota met als titel VariŽteit en waarborg (1999).
Page 38 - Daarnaast stimuleert het sociaal-cultureel werk individuen en groepen (bewoners, vrijwilligers, organisaties van minderheden en dergelijke) om actief te participeren in de samenleving. Het werk van de professional is in essentie gericht op: potenties ontwikkelen, problemen hanteerbaar maken, vernieuwingen gestalte geven en anders functioneren bevorderen.
Page 26 - De doelen van het werk groeiden: het ging om het 'verbeteren van de maatschappelijke infrastructuur' en het moest zelfs de voorwaarden scheppen voor het welzijn van een streek of wijk, terwijl in 1966 voor het eerst in de Tweede Kamer werd gesteld dat het opbouwwerk een bijdrage diende te leveren aan de fundamentele democratisering van de samenleving. In die jaren speelde het die rol met verve.
Page 57 - In kringen van dienstenmarketing wordt het verschil tussen producten en diensten doorgaans in vier termen aangegeven: (on)tastbaarheid, heterogeniteit, simultaniteit van productie en consumptie, en vergankelijkheid. In tegenstelling tot producten zijn diensten ontastbaar, geen dienst is dezelfde, diensten worden op hetzelfde moment 'geproduceerd' en geconsumeerd en diensten zijn voorbij nadat ze geleverd zijn: er kan geen voorraad van worden aangelegd en ze kunnen evenmin worden geruild door een...
Page 33 - Om te beginnen: de gemeenten hadden er na de invoering van de Welzijnswet alle baat bij dat de Welzijnsinstellingen zich ontwikkelden tot aanspreekbare tegenspelers met een professioneel management. Op initiatief van het lokaal bestuur vond er dan ook na 1987 een schaalvergroting onder de instellingen plaats. Tientallen kleine instellingen werden samengevoegd tot nieuwe, grotere instellingen die grotere werkgebieden bedienden, veelal met een bredere combinatie van functies.
Page 27 - Het specifieke was dus aanvankelijk nog steeds tamelijk breed, breder althans dan alleen het welzijnswerk. Impliciet maakte de keus voor 'specif1ek welzijn' wel duidelijk dat de wetgever was afgestapt van het streven naar wetgeving die bijna het totale overheidsbeleid diende te harmoniseren langs de lijnen van het algemene doel 'welzijn'.
Page 41 - ... gemeentebestuur stelt voor het verstrekken van subsidie aan de persoon, bedoeld in het eerste lid, bij verordening regels vast. - 3. De gemeente kan ten behoeve van personen als bedoeld in artikel 2, voor zover deze alleenstaande ouder zijn, kinderopvang realiseren. - 4. Onder kinderopvang wordt verstaan: het in georganiseerd verband tegen vergoeding verzorgen en opvoeden van kinderen in de leeftijd van O tot en met de leeftijd van einde basisschool, door anderen dan de eigen ouder, pleeg- of...
Page 33 - Het leek erop dat er op die manier in de loop van de jaren negentig een 'markt van welzijn' ontstond; in de praktijk werd de marktwerking echter vooral als metafoor gebruikt. Immers: er was nauwelijks sprake van een koopkrachtige vraag van gebruikers en al evenmin van meerdere aanbieders, terwijl de gemeente tegelijk de 'markt' diende te reguleren en de collectieve vraag vertegenwoordigde.

Bibliographic information