Magyar történeti életrajzok: a Magyar tudományos akadémia és Magyar történelmi társulat megbizásából, 5. kötet

Első borító
Franklin-társulat könyvnyomája, 1889
 

Mit mondanak mások - Írjon ismertetőt

Nem találtunk ismertetőket a szokott helyeken.

Más kiadások - Összes megtekintése

Népszerű szakaszok

232. oldal - ... Dsáfer levelét. Ezután a defterdárhoz fordúlt ily kérdéssel : a kurucz király hadainak megadtad-e a posztót, muszult, kalpagot, abát, puskaport, ólmot s pénzt ? A defterdár erre elmondta a kiadott fermánok tartalmát. így kell-e tehát a császárt szolgálni — kérdé most a vezír Sándortól — a ti hadaitok 296 kila lisztet vittenek, többet költöttek reájok, mintsem hasznot tettek. Sándor még ekkor nem kapott tudósítást Thökölytől, de úgy hitte, hogy nem téved,...
135. oldal - Ezen választás — írja még a conclavéból Gonzaga Zsigmond bíbornok — teljesen tisztán ment véghez ; pénzről, javadalmak és hivatalok ígéretéről említés sem tétetett. Julius pápa bullája rettegéssel töltött el mindenkit ; senki sem merészelt volna ellene véteni...
63. oldal - Mi — úgy mond — nem tartozunk azok közé, kik mások javaira áhítoznak, és a mások jogait, eszközökben nem válogatva, bitorolni igyekeznek .... Bizonyára nem akarunk másnak kárából vagy sérelmeiből hasznot húzni. A magunkéval megelégedve, valamint a máséra nem vágyódunk, úgy óhajtanok, hogy mások se kívánják meg azt a mi a miénk, illetőleg egyházunké . . . Helyesen cselekednék Atyaságod ha azt, ki minket üldöz, megintené, hogy a nekünk általa okozott sérelmeket...
186. oldal - Kolozsvár1t 1863. 24* mány irányában érzett konok ellenszenvből képes volna Erdélyt veszedelembe sodorni.* E vélekedés terhére esett Telekinek. Midőn Nagy Pál majus elején Bécsbe küldetett, a fejedelemtől kiállított megbízó levél kötelességévé tette, hogy « tudakolja meg Teleki főgenerális hívünk ő felsége udvarában sinistre lett vádoltatásának okozóját, mert ugyanis az odafelvaló s mind pedig egyéb dolgaink administratiója nem egy privata persona, hanem...
30. oldal - ... elszigetelten álló Magyarország, a legnagyobb fejedelem kormánya alatt sem képes föladatát megoldani; amiért is Mátyás királyt a szomszéd országok meghódításának vállalatára a helyzet logikai szükségessége, nem az ambitió' szeszélye késztette. Mindezekből, most az ő halála után, azt a következtetést kellett levonni, hogy Corvin János megválasztása Magyarország hatalmi állásának megingatását jelentené, és a. trónjára vágyó uralkodók részéről oly...
201. oldal - Egyik aranyműves, többi között, jó mester kezeire valló domborművekkel díszített edényeket vett, márkánként 7 forintért; pedig ő maga esküvel erősíti, hogy 14 forinton alul nem készíthetné. Van a ki 70 forintért vett egy kupát és néhány nap alatt 30 forintot nyert rajta. Találkoztak urak, kik zsidók által magok számára sokat vásároltattak össze, így elvesztegették azt a kincset, melyet...
132. oldal - Egy másik velenczei ügynök pedig azt írja, hogy «egész Rómában az a hit uralkodik, hogy vagy az esztergomi bíbornok-érsek vagy Grimani lesz a pápa. » 2 És a forgalomba hozott számos gyászvers egyikében a következő sorokat olvassuk : «Kiről van szó ? Kit emlegetnek leginkább Hogy csel és csalás nélkül pápává lesz ? Az esztergomit, Fliscót, Riariót és Grimanit. Halántékukat erények koszorúja övezi. Az első bátor, gazdag és hatalmas. "A második becsületesség...
204. oldal - ERDÖDI TAMÁS FŐPAPI LÁNCZA ÉS KERESZTJE. idomokat kedves öszhangzású zománczszínekkel borította el, nemes foglalásit drágakövekkel ékesítette. Az ékszer két alkatrészből áll. Ugyanis egy keret hátteréből emelkedik ki a kereszt kimagasló felülete, melyet laposra csiszolt kövek : rubinok, gyémántok és smaragdok borítanak. Ezek e szerint a nemzeti színeket állítják elő ; de egyúttal, az egyházi symbolika értelmében, a hit, remény és szeretet erényeit jelezik....
118. oldal - Csizmáikon, melyeknek magyar divat szerint még száraik is ezüsttel voltak kivarrva, ezüst sarkantyút viseltek. A lovak gazdag, bár durván dolgozott, ezüst szerszámokkal voltak ellátva. Sok szép török, magyar és oláh lovat lehetett látni. A felsoroltakon kívül, kik a leirt rendben jöttek, még sokan voltak.
201. oldal - Tamás bíbornokhoz in- oklevele, A sietségben és zavarban, mit a haszonlesők tábora kizsákmányolt, a nagyértékű hagyaték valóságosan prédára bocsáttatott. Az ezüst asztali készlet sorsáról a ferrarai herczegnek, Budán levő ügyviselője így tesz jelentést. «Három napon keresztül az ezüst edényeket úgy hurczolták össze-vissza, mintha cserépből lettek volna. Némelyek szerint összes súlyok 300 mázsát tett ki. Egyik aranyműves állította, hogy 100 mázsánál...

Bibliográfiai információk