Magyarország történelme, ujonnan átdolgozta Hatvani M.

Első borító
Mihály Hatvani
1863
 

Mit mondanak mások - Írjon ismertetőt

Nem találtunk ismertetőket a szokott helyeken.

Kiválasztott oldalak

Tartalomjegyzék

Más kiadások - Összes megtekintése

Népszerű szakaszok

53. oldal - Higyjétek nekem, nem a földterület egymaga s ennek physikai állapota ad léteit a nemzetnek, hanem az abban lakozó népnek polgári állapota, a nemzetnek saját közjoga, sa lakosoknak a polgári törvények általi összeköttetése, ezek adják meg külön mindenik nemzetnek a formát, a létezést. Ezek pedig ^biztosítva lesznek nekünk, mihelyt a polgárság jogát sa törvényeket, melyek bennünket Magyarországgal polgárilag összekötnek, nem fogjuk nélkülözni...
293. oldal - Magyarok! Ez az a mit Európa tőletek vár, mely most reátok néz; ezt kívánom tőletek én is : állandó, bizonyos békességet kereskedésbeli szabad közlekedést velem, és tökéletes függetlenséget és bátorságot. Ily jutalom vár titeket, ha dicső eleitekhez, és önnön magatokhoz méltók akartok lenni. „Nem fogjátok ti ezen jó szándékból eredő és a...
131. oldal - ... árusokat és -az újságírókat, kik a szabad nemzetek történeteit hirdetik, meg nem gyilkolják, s végre Magyarországot a többi nemzetektől Csina falaival el nem zárják.
292. oldal - ... képest jóknak és saját polgártársaitok hasznára nézve talán szükségeseknek ítélni fogtok. Semmit sem kivánok én titőletek, egyedül csak azt akarom látni, hogy szabad és független nemzetté legyetek. Az Ausztriával való egyesittetés volt a ti szerencsétlenségtek főbb oka;. Ausztriáért folyt a ti véretek messze országokban, és legbecsesebb javaitok szüntelen annak örökös tartományai miatt voltanak feláldozva.
141. oldal - ... ajándékok is a szokott mellékjövedelmek közé tartoznak." Ily ember kezében eleve is el volt vetve a koczka a vádlottak felett, kiket az említett német röpirat, egyezőleg Kazinczy Ferencz idézett állításaival, általában ekként jellemez : „Nagyobb részök magasra törekvő, nagy tehetségű, fiatal jeles férfiakból, kedvelt írókból, tisztelt tudósokból áll vala ugy annyira, hogy azt lehete hinni, miképen az értelmiségnek üzentek háborút.
292. oldal - Semmit sem kivánok én titőletek, egyedül csak azt akarom látni, hogy szabad és független nemzetté legyetek. Az Ausztriával való egyesittetés volt a ti szerencsétlenségtek főbb oka;. Ausztriáért folyt a ti véretek messze országokban, és legbecsesebb javaitok szüntelen annak örökös tartományai miatt voltanak feláldozva. A ti országtok tette az ausztriai birodalomnak legszebb részét ; és mégis ugy nézték hazátokat,.
7. oldal - Szabó már 1788-ban irájegy költői epistolájában id. Ráday Gedeonhoz : ,, — — Gyönyörű szellő kezd lengeni s vidám Hírt említ puha szárnyaival. Mély álmok oszolván, Minden tájékon, mintegy jeladásra, sereggel Összetett vállal, szívvel, felkeltek az írók : A tudományt magyar ajkra veszik; terjednek az ékes Elméknek szüleményi folyó s versbéli beszédben : Még soha sem volt ily buzogás : egy kincse s örökje Védelmét fel, al és...
130. oldal - ... reformot; csekélységekkel bíbelődnek; a törvények régi zavarát tűrik; az ünnepélyeket, szertartásokat szeretik; az elsőségről, előbbülésről vitatkoznak : ha a görög hitű a római vallásuak közt ül, a hazát veszélyben forogni hiszik.
131. oldal - A hivatalok betöltésében .semmi tekintet ne legyen vallásra, születésre, osztályra stb." Laczkovics egy más, még 1792-ben irt se czím alatt : „A keresztény vallásban magát oktatni vágyodó utazó ember" — közzé tett munkája által annyira magára vonta a figyelmet, hogy az udv.
293. oldal - ... nemzeti erkölcseitek, vagyon nemzeti nyelvetek; és dicső eredetetöknek régiségével méltán dicsekedhettek. Szerezzétek most vissza nemzeti lételeteket; legyetek újra, a kik valaha voltatok! Válaszszatok királyt magatoknak, olyan királyt, a ki érettetek országoljon, a ti 292 hazátoknak kebelében, ti közöttetek lakjék, és a kit a ti polgártársaitok és katonáitok vegyenek körül ! „Magyarok!

Bibliográfiai információk