Malayalam Novels: Marthandavarma, Khasakkinte Itihasam, Yanthram

Front Cover
LLC Books
General Books LLC, 2010 - 24 pages
2 Reviews
Purchase includes free access to book updates online and a free trial membership in the publisher's book club where you can select from more than a million books without charge. Not illustrated. Excerpt: Marthandavarma ( IPA: Malayalam:, ) is a novel by C.V. Raman Pillai published in 1891. It is presented as a historical romance recounting the history of Venad (Travancore) during the final period of Rajah Rama Varmas reign and subsequently to the accession of Marthanda Varma. The action of story takes place in Kollavarsham 901-906 (Gregorian calendar: 1727-1732). The story revolves around the main protagonists, Ananthapadmanabhan, Subhadra, Mangoikkal Kurrup who are trying to secure the title character from the plans of Padmanabhan Thampi

What people are saying - Write a review

User Review - Flag as inappropriate

I can contribute some books written by my father Tatapuram Sukumaran
data
ാാപുരം സുകുമാരെന അനുമരിുോൾ
താറാിയ രാധാകൃണൻ സുകുമാരൻ
മലയാള സാഹിത രംഗം വളെര ൈശശവദശയിലായിരുോൾ ആ രംഗ് പേവശിുകയും തേറതായ സംഭാവന ആർും നിേഷധിാനാവാ വിധം െതളിയിുകയും െചത ആളാ ടാാപുരം സുകുമാരൻ. ഒരു സാധാരണ കുടുംബിൽ 1921 - ൽ എറണാകുള് കലൂരിൽ ജനി സുകുമാരൻ നൂേറാളം കൃതികളെട കർാവാ . കൂളിൽ പഠിു കാലു തെ സാഹിത മാസികകളിലും മം എഴുതുമായിരു സുകുമാരൻ കഥാരചനയിൽ അതീവതൽപരനായിരുു ൈഹകൂൾ. തലിലു കെഴു് മാസികകളിലും സുകുമാരൻെട സൃികൾ കാണാമായിരുു. കൂ തലിലു സാഹിത സാംകാരിക മരളി ൽ പെടുുകയും സാനം േനടുകയും െചതി്. പഠനകാരിലും അതീവ ശാലു ആയിരു സുകുമാര െമടി ുെലഷനുേശഷം തുടർ് പഠിുവാനായില.
െമടിുെലഷനുേശഷം, അേഹിൻെട പിതാ േരാഗബാധിതനായി. സാികമായി ബുി മു സുകുമാരൻെട കുടുംബിനു അെതാരു തിരിടിയായി. ഉടൻ തെ ഒരു േജാലി് േവി അലേയി വ സുകുമാര ഭാഗവശാൽ എറണാകുളു ടാ ഓയിൽ മിലിൽ േജാലി കിി. ഈ േജാലിയിൽ നി് കിിയ വരുമാനം െകാ് പിതാവിെന ചികിിാനും ൈദനംദിന ചിലവുകൾ നടിൊു േപാവാനും കഴിു.
കനിയിെല കലാസമിതിയുെട ിരം െസകറിയും കലാസമിതി നടിയിരു കലാരംഗം മാസികയുെട പതാധിപരുമായിയിരുു അേഹം. അെ പല യുവ സാഹിതകാരാരുേടയും രചനകൾ ആദമായി അടി വ കലാരംഗം മാസികയിലാ .കനിയുെട കീഴിലുായിരു ൈലബറിയിൽ നിും ധാരാളം പുതകൾ വായിുവാനും അേഹിനു അവസരം ലഭിുകയുായി. എെമസ , ലിേയാ േടാോ , ഒ.െഹടി , മാസിം േഗാി, ആറ െചേഖാ, മുതലായവരുെട കൃതികൾ അേഹിനു വായിുവാൻ അവസരം കിി.
മവർ കനിയിൽ േജാലി െചതു ശളം മാതം വാിോയിരു കാല് ശളി പുറേമ സാഹിത രചനയിൽ നിും ധാരാളം വരുമാനം അേഹം േനടിയിരുു . കഠിനാധാനിയായ സുകുമാരെന തെറ സാഹിത സാംകാരിക പവനൾ മുോ െകാ് േപാവാൻ മാറി മാറി വ മാേനജമാർ അേയം
pdfMachine A pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms
 

User Review - Flag as inappropriate

good novel

Bibliographic information