Management - Organizování, rozhodování, ovlivňování

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 2011 - Počet stran: 191

Vyhledávání v knize

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

Úvo dem 9
7
1 Vý cho di ska 11
8
2 Or ga ni zo vá ní 33
29
3 Roz ho do vá ní 85
81
4 Ovliv òo vá ní 159
155
Shr nu tí 181
176
Sum ma ry 183
177
Li te ra tu ra 185
178
Vìc ný rej støík 189
182
Autorská práva

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje