Maranao

Front Cover
National Commission for Culture and the Arts, 2002 - Maranao (Philippine people) - 41 pages
1 Review

From inside the book

What people are saying - Write a review

User Review - Flag as inappropriate

“KALIMAH AS SAHĀDAH”
- Miatndo a gonsi o Islam, a anda dn i katharoa on o taw sa ikhlas ko ginawa niyan ago siabot iyan so maana niyan ago so manga antap iyan, na makasold skaniyan ko goliling o
Islam sa khatawag sakaniyan a Muslim.
- Onayan o panolon o manga Rasūl ago so manga Nabī ago aya sabap a kiyasogoa kiran o Allah ko manga pagtaw iran ipoon ko Adam, na taman ko nabi tano a Mohammad (saws). Giyanan so katharo a thamanaan o dowa a btad a so kamumuslimi ago so
- Pasodan o sosonan o Allah, (manhaj) ko liyawaw o lopa.
- Poonan o ptharoon a Tawhid Al Ibadah, so kapakaisaisaa ko Allah ko kapzimbaa on, sa da dn a zimbaan a salakaw ron, sa aya bo a pagonotan na so sogoan iyan, na aya phananggilaan na so inisapar iyan.
- Da dn a miyangraw ron ko langit ago so lopa ago so manga palaw sabap ko kapnd iyan ago so kala iyan, sa piyangraw skaniyan o manosiya, sa tiyanggong iyan sa giyoto i kiyapatot a skaniyan a manosiya i makandato ko doniya sa matharagombalay niyan ago mapakaozor iyan sa ayon ko kabaya o Allah, a miyadn on ago aya on khirk.
- Anda dn i kisabotn sankaya a Kalimah o taw a zold ko Islam, na makatogalin skaniyan ko isa a doniya a salakaw dn ko doniya a kiyalayaman iyan sa miyaona, sa datar skaniyan o inimbawata sa bago a salakaw dn so kaoyagoyag iyan ago so paparangayan iyan ago so giiniyan kapamimikiran ko kibabatog iyan ago so giiniyan kapakindodolona ko manga taw ago so makaliliyot a salakaw a kaadn ko liyawaw o lopa.
أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ
Ash-Hasu Allā Ilāha Illallāh, wa Ash-hadu Anna Mohammadan Rasūlullāh,
"Pzaksian ko a da dn a tuhan a rowar ko Allāh, go pzaksian ko a mataan a so Mohammad na sogo o Allah."
Rokon o Kalimah As Sahaadah
1. Al Ilm العِلْمُ (so knal ago katao ko maana niyan)
- Di dn khapakay ko Muslim o ba adn a paganadn iyan a katao a ilawan iyan ko kapaganada niyan ko kaknala niyan ko Allāh
- Paliyogat ko pizakatawan a maknal iran so Allah sa tarotop a knal.
فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ
Knal angka a mataan a da dn a tuhan a rowar ko ALLAH,
ago pamangni ka sa rila ko dosa ngka. (19:47)
2. Al Yaqīn اليَقِيـنُ (so kathakna o paratiyaya ago so katao ko Allah)
- Da dn a ba on sankaan a pamikiran a maito bo, sa magakot ko poso iyan ago so ginawa niyan a mataan a da dn a tuhan a zimbaan inonta bo so Allah.
3. Al Ikhlās الإِخْلاَصُ (so kambonayon o taw)
- Da dn a salakaw ron a ba niyan phanarigi ago phangangarapani, odi na khababayaan iyan a katuhanan a salakaw ko Allah.
 

Contents

Section 1
1
Section 2
39
Section 3
41
Copyright

Common terms and phrases

Bibliographic information