Molaghat ba ankabout ملاقات با عنکبوت

Couverture
Naakojaa, 1 juin 2017 - 157 pages

 سال ۱۳۸۰ در مشهد، سعيد حنايی اعتراف میکند شانزده زن را با استفاده از روسریشان در «شهر مقدس» به قتل رسانده و سپس جنازهها را در چادرهايشان پیچیده است. قاتل زنجیرهای مشهد تا آخرین لحظه اعتقاد داشت که با کشتن اين زنان، فرمان خدا را اجرا می کرده است چرا که شانزده قربانی وی، زنان خودفروش و معتاد بودهاند. آغاز قتلهای زنجيرهای مشهد افکار عمومی مردم ايران را به خود جلب کرد و روزنامهها به خاطر شیوهی خاص قاتل در فریب دادن، به دام انداختن و به قتل رساندن قربانيان، به او لقب «عنکبوت مشهد» دادند. سرانجام سعيد حنايی در پی قتل شانزدهمين قربانی خود، دستگير میشود. حکم اعدامش بدون حضور جمعيت در محوطه ی زندان مشهد اجرا میشود و او در حياط کوچک زندان به دار آويخته می شود. کتاب ملاقات با عنکبوت بر اساس صحنههایی از فیلم مستند و عنکبوت آمد اثر مازیار بهاری که در آخرین روزهای زندگی سعید حنایی ساخته شد، نوشته و طراحی شده است و سرگذشت غریب جامعهای را حکایت میکند که ناپدیدشدن زناناش به هیچجا درز نمیکند و این عدم آگاهی به قاتل اجازه میدهد تا به ادعای خودش با نیتی خیر دستش را به خون چندین زن آغشته کند.


À l'intérieur du livre

Pages sélectionnées

Table des matières

Section 1
5
Section 2
33
Section 3
34
Section 4
51
Section 5
60
Section 6
61
Section 7
73
Section 8
79
Section 9
81
Section 10
92

À propos de l'auteur (2017)

 مانا نیستانی کارتونیست و طراح کتاب مصور در سال 1352 در تهران متولد شد. او فرزند منوچهر نیستانی (شاعر) و برادر توکا نیستانی (کاریکاتوریست) است. مانا نیستانی پس از فارغالتحصیلی در رشتهی معماری در سال 1377 به عنوان طراح و کارتونیست شروع به کار با نشریات و روزنامههای اصلاحطلب کرد. مانا همچنین سه کتاب کمیکاستریپ دنبالهدار با محوریت شخصیت آقای کا در ایران به چاپ رساند. اردیبهشت 1385 در پی چاپ یک کارتون در ضمیمهی روزنامهی ایران و اتفاقات پس از آن، مانا نیستانی بازداشت و زندانی شد. ماجرای این بازداشت بعدها دستمایهی کتاب یک مسخ ایرانی شد. چندی بعد با استفاده از فرصت پیش آمده هنگام آزادی موقت، به همراه همسرش ایران را ترک کرد و به دوبی، ترکیه و سرانجام به مالزی رفت. مانا و همسرش پس از پنج سال در سال 2010 بهعنوان پناهندهی سیاسی به فرانسه آمده و در پاریس ماندگار شدند. مانا نیستانی تاکنون برندهی جوایز متعددی شده است که میتوان به مقام اول در بخش طنز تصویری در دورههای ششم و هفتم جشنوارهی مطبوعات ایران و نشان بینالمللی شجاعت در کاریکاتور مطبوعاتی سال 2010 میلادی اشاره کرد. از مانا نیستانی در خارج از کشور تاکنون چهار آلبوم به زبان فرانسوی منتشر شده است. کتاب ملاقات با عنکبوت آخرین کمیک استریپ مانا است که همزمان با نسخهی فرانسوی توسط نشر ناکجا به زبان فارسی منتشر میشود.

Informations bibliographiques