Napló, Volume 13

Front Cover
1883 - Hungary
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 463 - ... terjedhető fegyház) büntetendő azon közhivatalnok, a ki hivatali hatalmával visszaélve azon czélból, hogy valakit a törvényes büntetés alól elvonjon, a bűntető eljárás körül hivatali kötelességének teljesítését elmulasztja, vagy a büntető eljárás eredményének meghiusítására czélzó cselekményt vagy intézkedést tesz. Ugyanazon büntetés alá esik azon közhivatalnok is, a ki azon kötelességét, hogy a jogérvényes büntető ítéletet végrehajtsa, a...
Page 247 - Figyelembe veendő, hogy a polsári házasság intézménye, ha azt egész teljességélben vesszük, magában három alkatrészt, foglal. Először azt, hogy a házassági viszonyt kizárólag szabályozza az állam, másodszor azt, hogy ezen házassági viszony felett a jurisdictiót gyakorolja kizárólag az állam és harmadszor azt, hogy a megkötés történjék az állam közege előtt. Ezen három alkatrész közül az első kettő aránytalanul sokkal fontosabb és viszonyaink között sokkal...
Page 463 - A hivatali hatalommal való visszaélés vétségét követi el, és öt évig terjedhető fogházzal büntetendő azon közhivatalnok, a ki hivatali hatalmával visszaél a végett, hogy valakit jogtalanul valaminek eltürésére vagy elhagyására kényszeritsen.
Page 3 - MI ELSŐ FERENCZ JÓZSEF, ISTEN KEGYELMÉBŐL AUSZTRIAI CSÁSZÁR, CSEHORSZÁG KIRÁLYA STB. ÉS MAGYARORSZÁG APOSTOLI KIRÁLYA. Kedvelt Magyarországunk és társországai hű Főrendéi és Képviselői közös egyetértéssel a következő törvényczikket terjesztették szentesítés végett Felségünk elé : l- §Az 1895.
Page 17 - Horvút-Szlavonországokban felmerült események folytán, úgy az azokat megelőzött czímer és felirat kérdésében, mint a zavargásokat követett intézkedésre nézve tett, helyeslöleg tudomásul veszi ; egyúttal pedig tekintettel azon gyakorlatra, mely az 1868-ik év után a kormányok által követtetett, mely az 18U8 : XXX.
Page 7 - TÖRVÉNYCZIKK az 1880. évi közösügyi költségek fedezése czéljából a magyar korona országai által pótlólag fizetendő összegről, (Szentesitést nyert 1881.
Page 457 - Már most a ki ismeri házassági jogunk zilált állapotát, a ki ismeri azon gyászos befolyást, melyet a házassági viszony komolyságára, tisztaságára ez állapot gyakorol, a kinél nem üres hang, de komoly szó a jogegyenlőséget és a lelkiismereti szabadságot az egyház számára is megvalósítani, sa ki mégis azt hiszi, hogy nem lehet a reformban addig elmenni, a meddig a...
Page 7 - XXXIX-ik t.-czikk 4-ik §-a tizennegyedik pontjának kivételes alkalmazásáról*, — >az 1880. évi közösügyi zárszámadásra alapított leszámolás szerint Magyarország terhére mutatkozó tartozás fedezéséről*, — és >az 1882.
Page 35 - ... intézkedésekről egész kiterjedésűkben hitelesen értesítve nincs ; tekintettel továbbá arra, hogy ezen intézkedések, a mennyiben az országgyűlés tagjai azokat köztudomás utján ismerhetik, különböző politikai megítélés alá esnek; tekintettel végül arra, hogy a ministerelnök határozati javaslatának második része a magyar korona országai közös jelvényének alkalmazását illetőleg oly módozatra kér felhatalmazást, mely szt. István koronája birodalmának...
Page 35 - Horvát-Szlavonországokban létesített kivételes kormányzati állapotra nézve a közös országgyűléstől felmentést kérjen és evvel egyidejűleg ügy az ottani sajnos eseményekről, valamint saját intézkedéseiről és azok indokairól részletes jelentést tegyen; és hogy ennek folytán, az országgyűlés ezen intézkedésekről egész kiterjedésűkben hitelesen értesítve nincs ; tekintettel továbbá arra, hogy ezen intézkedések, a mennyiben...

Bibliographic information