Nederlandsch gedenkboek of Europische mercurius: berichtende de gesteltenissen der zaken van staat en oorlog, in alle heerschappyen en landschappen van Europa benevens d'aangrenzende gewesten ...

Voorkant
O. van Thol, 1752
 

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles bekijken

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 231 - Nederlanden^ allen den geenen die deezen zullen zien of hooren leezen , falut : Doen te weeten...
Pagina 69 - Staat van Oorlog, in welk fomme de Provintie Vriesland en het Landfchap Drenthe hare Quotes zoude kunnen profiteren voor zich zelve, en de SociŽteit van Suriname het montant van de Quotes der verdere Provintien genieten. Het getal der Compagnien Infanterie zal volgens dit Project, zyn vier honderd dertien, en met de Gardes te Voet vier honderd zeven en twintig, zulks dat de jaarlykfche fomme bedragen zoude...
Pagina 55 - ... volgens den voet van betaling fterk veertig gemeene Ruiters, de' Corporaals daar onder gerekend , en ieder ordinaris Compagnie is op gelyke wyze fterk dertig gemeene Ruiters; dog in realiteit is een Compagnie Gardes fterk zes en dertig Ruiters ; en een ordinaris Compagnie vyf en twintig Ť zes en twintig door malkander. Ieder Compagnie, zo van de Gardes als ordinaire, heeft maar een...
Pagina 77 - Battaillon daar uit te betalen ; en voor zoo veel 'er in verfcheide Compagnien van de Regimenten van den Lieutenant Generaal Sturler, Lieutenant Generaal Conftant en Generaal Major Planta nog tweede Sous-Lieutenants zyn, die voor een...
Pagina 73 - Ritmeefters moeten alle maanden en de Kapiteins van de Infanterie moeten by het krygen van hunne Compagnien eenige loffing doen ) behooren te werden verhoogd , en dus zoude die laft ook wezen weggenomen. De Provintie van Stad en Lande betaalt thans contant , en niet te min zyn 'er nog Schryvers, die de Soldy van vier Man per Compagnie Infanterie trekken, en waar voor dienvolgende drie Man per Compagnie deficieren boven den Man , die onder de prima plana voor een Schryver werd goedgedaan.
Pagina 73 - Schryveren-Traťlement van nuafwerde gefupprimeert ; of, zoo men meenen mogt dat dit niet gefchieden kan, zoude een gedeelte van dien gedurende het leven der tegenwoordige Schryveren aan hun uit de gemelde Soldy kunnen werden goedgedaan , en by provifie alleenlyk het overfchot van die Soldy tot afbetaling der agterftallige Soldy Ordonnantien gebruikt om vervolgens na het uitfterven der Schryveren geheel daar toe gcemplooieerd te werden , waar door de Provintie met 'er tyd eene coofidera
Pagina 60 - Orangc-Vriesiand en in het Regiment of Battaillon van Orange-Stad en Lande zoude de tweede Compagnien Grenadiers behooren te werden geftoken onder de eerfte, om elke twee van die Compagnien te brengen tot een Compagnie van twee en vyftig gemeene Grenadiers, volgens den Staat , die hier boven is te zien. De tien overige ordinari...
Pagina 79 - Corps betaald. De voorfz. verbetering zoude hier in beftaan , dat 'er nog twee Majors - Traftementen wierden bygevoegd , dewelke te zamen ƒ 1440 in het jaar zullen bedragen. XV. Ten reguarde van de Mineurs en Sappeurs valt niets anders te proponeren , dan dat de Soldy Ordonnantien mogen geflagen werden naar rato van vier Gemeenen meer dan 'er...
Pagina 145 - t geen toen by hen was. „ Vyf Man egter niet wel kunnende...
Pagina 74 - Dog buiten de hier boven geŽnumereerde is 'er nog een korting van tien fluivers ten honderd guldens of een half per cent van de Soldyen , die op Holland en Weftvriesland alleen in gebruik is, en dewelke dient tot een fonds van Penfioenen voor Officieren, die uit hoofde van ouderdom of uit oorzaak van infirmiteiten moeten werden gegageerd.

Bibliografische gegevens