Neurodidaktika a vyučovanie: Úvod do problematiky mozgovokompatibilného učenia

Front Cover
GRIN Verlag, 2010 - 80 pages
0 Reviews
Fachbuch aus dem Jahr 2010 im Fachbereich Padagogik - Schulpadagogik, Univerzita Kon tantina Filozofa v Nitre (UKF), Sprache: Deutsch, Anmerkungen: K vydaniu publikacie sme sa odhodlali po dlh ich uvahach, po povzbudeni a prejavenom zaujme na vedeckych seminaroch a konferenciach. Zhodli sme sa, e aj prvotne my lienky o mozgovokompatibilnom vyu ovani alebo o neuropedagogike o om pi eme na al ich stranach mo u podnieti zaujem tudentov a aj u ite ov v praxi. o je podstatne - publikacia mo e prispie k takym poh adom na vychovno-vzdelavaci proces a jeho organizaciu, v ktorom bude viac doceneny mozog a jeho innosti pri vyu ovani a u eni sa iaka., Abstract: Nazov knihy, no najma jej podnazov mozgovokompatibilne u enie" akiste prekvapil mnohych, ktori po nej siahli. Pod pojmom mozgovokompatibilne u enie sa rozumie isty komplexny pristup k vyu ovaniu, ktory vychadza z najnov ich poznatkov o mozgu, z poznatkov o tom ako sa mozog u i. Skuto nos ou je, e mnohe pojmy, ktore dnes rezonuju v suvislosti s vyu ovanim su nove, resp. menej zau ivane. Povodne sme uva ovali nad pojmami neuropedagogika" alebo neurodidaktika." Tieto pojmy su v ostatnych rokoch oraz astej ie pou ivane v Europe. Av ak vzh adom na to, e didaktickej terminologii nie su e te celkom zname a zau ivane, zvolili sme nazov, ktory je znamej i z teorie integrovaneho tematickeho vyu ovania, v neposlednom rade suvisi aj s neuropedagogikou. Vyber temy suvisi aj s tym, e doposia sme venovali men iu pozornos najnov im vyskumom mozgu vo vz ahu k tomu ako sa mozog u i, resp. vz ahu: vyu ovanie - mozog - iak. Aby sme predi li nedorozumeniu, pod iarkujeme, e mame na mysli pedagogicko-didakticku a nie medicinsku oblas . O tomto trende - vyu ovanie, mozog, u enie - sa ahko mo no presved i na ktoromko vek internetovom prehliada i. Sta i do neho napisa pojem mozgovokompatilne u enie, neuropedagogika alebo neurodidaktika a zistime ko ko lankov o tejto oblasti je napisanych v slovenskom jazyku a ko ko v
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Bibliographic information