Niti uporabni niti estetski objekt: Strukturna logika arhitekture

Sprednja platnica
Založba ZRC, 1. sep. 2016 - 240 strani
0 Recenzije
Mnenja niso preverjena, vendar Google preveri in odstrani lažno vsebino, ko jo prepozna.

 Ali arhitektura sploh še lahko zavzame držo odpora do režima globaliziranega kapitalizma, ki obvladuje današnji svet, ali pa je njena edina možnost, da deluje kot sestavni del njegovega mehanizma? Osnovno izhodišče knjige je, da arhitektura to dilemo vselej že pušča za seboj. Je namreč dejavnost, ki po svoji notranji strukturi deluje tako, da ni niti sestavni del mehanizma vsakokratnega danega sveta niti element odpora proti temu mehanizmu. Je dejavnost, oprta sama nase, dejavnost, ki ima zmožnost, da je in deluje v svetu ne glede na svet in njegove zahteve. Arhitekturo, ki v svetu udejanja to svojo zmožnost, v knjigi imenujemo »arhitektura kot kreativna praksa«. Knjiga je zaris takšne prakse arhitekture. V njej so razviti štirje koncepti ali nosilni elementi arhitekture, ki začrtujejo temeljno strukturno logiko arhitekture. Gre za logiko, glede na katero je zgrajena sama dejavnost arhitekture; in gre za logiko, ki določa način, kako se arhitektura pojavlja in deluje »zunaj sebe«, v svetu. Oba pomena sta neločljivo povezana med seboj: ker je arhitektura zgrajena na poseben način, ker je dejavnost, oprta sama nase, deluje v svetu tako, da ga od znotraj načenja.

Ena od temeljnih tez knjige je tako, da se ravno v tej samostojnosti arhitekture skriva njen potencial, da prebije okvire danega sveta.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

One of the questions that architecture currently faces asks whether architecture can still maintain a position of resistance against the regime of globalised capitalism that dominates the world today. Or is the only position that remains open to it to work as a constituent part of this regime and its mechanism? The starting point of the book ('Neither utilitarian noraesthetic object. A structural logic of architecture') is that architecture always already overcomes this dilemma. It is a practice, that by virtue of its inner structure, works such that it is not a constituent part of the mechanism of the given world, and nor does it work in such a way as to resist this mechanism. Rather, it is a practice that is founded on itself, and thus has the potential to be and work in the world irrespective of the world and its demands. Architecture, which effectuates this innate potential, is architecture as a creative practice. The book outlines such practice of architecture. It develops four concepts and with them it elaborates the fundamental structural logic of architecture. This is the logic according to which architecture itself is built; and it is the logic that determines the way in which architecture appears and works “outside itself". Both meanings are inseparably connected: because architecture is built in a special way, because it is a practice that is founded on itself, it works in the way that it breaches the world from within. One of the fundamental theses of this book, therefore, asserts that precisely in architecture's self-supporting makeup lies its power to break – and break with – the frameworks of the given world.

 

Mnenja - Napišite recenzijo

Na običajnih mestih nismo našli nobenih recenzij.

Vsebina

Zahvala
11
ŠTIRIPOZICIJE VARHITEKTURI
29
Arhitektura odpora
44
ODNEMOČNEGA ODPORA KPREBOJNI AFIRMACIJI
57
arhitektura prebojne afirmacije
78
tehnološki scenografski tektonski objekt
91
subjekt kot objektni madež v sliki
108
ARHITEKTURNI POGOJ
133
ARHITEKTURNI AKT IN ARHITEKTURA KOT SUBJEKT
147
ARHITEKTURNI OBJEKT
167
vez stavbe in konteksta
181
razširjanje racionalnega in človeški dejavnik
205
Bibliografija
223
Avtorske pravice

Pogosti izrazi in povedi

Bibliografski podatki