Novejši urbarji za Slovenijo 2: Urbarji belopeškega gospostva

Sprednja platnica
Janez Mlinar
Založba ZRC, 1. sep. 2018 - 224 strani

Gospostvo Bela Peč, ki je z izjemo Dovjega in Koroške Bele obsegalo območje Zgornjesavske doline, se je kot samostojna gospodarska in upravna enota izoblikovalo šele sredi 15. stoletja. Življenje v gospostvu sta zaznamovali zlasti visokogorski alpski svet ter s tem povezane specifične klimatske razmere ter bogata nahajališča železove rude. V monografiji sta objavljena najstarejša urbarja gospostva iz 1498 in 1636. Objavljena vira ponujata odlično gospodarsko, demografsko in družbeno sliko gospostva, kjer se intenzivno prepletata agrarna in neagrarna produkcija. Kot tako predstavlja zanimivo izhodišče za morebitne nadaljnje primerjalne študije ne samo za prostor današnje Slovenije ampak tudi za širši vzhodnoalpski prostor ter Furlanijo. Izdajo spremlja obsežna spremna študija.

 

Vsebina

Predgovor
7
Seznam kratic
15
Čas in okoliščine nastanka urbarjev
25
Podložniške obveznosti in dajatve
44
Edicijska načela
51

Pogosti izrazi in povedi

Bibliografski podatki